KOMUNIKAT ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty – to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Minister Anna Zalewska spotkała się 21 stycznia br. z przedstawicielami reprezentatywnych central oświatowych związków zawodowych (Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych).

Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został wcześniej przesłany związkom zawodowym.

– Cieszymy się, że tematem pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi jest Karta Nauczyciela, ustawa, która jest swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, że nie rozmawiamy o jej likwidacji, czym byliśmy przez ostatnie lata straszeni i czemu skutecznie się przeciwstawiliśmy, lecz jej pozytywna zmiana. O likwidację tzw. „godzin karcianych”. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała od wielu lat – podkreśliła w wypowiedzi Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Przewodnicząca delegacji NSZZ „Solidarność” pozytywnie odniosła się również do zmian w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji w związku z otrzymaniem tytułu „profesora oświaty”. Będzie to związane ze zwiększeniem liczby przyznanych tytułów profesora oświaty z 10 do 25 takich tytułów rocznie. Gratyfikacja finansowa ma wynosić 18 tys. brutto.

Odnośnie zmian w pracach komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli NSZZ „Solidarność” podziela pogląd, że zmiany są konieczne, m.in. przeniesienie zapisów z rozporządzenia do ustawy. Szczegółowe uwagi Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania prześle do MEN w najbliższym czasie.

Wiceprzewodnicząca KSOiW podkreśliła także, że w tej nowelizacji Karty Nauczyciela należałoby zapisać w art. 42 ujednolicone pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych). Obecnie pensum tych nauczycieli jest różne i określane przez organy prowadzące. W tej sprawie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podzielił zdanie naszego Związku, że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.

Ponadto reprezentacja KSOiW NSZZ „Solidarność” nakreśliła obszary, które wymagają zmian w Karcie Nauczyciela:

1) przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych, objęcie Kartą Nauczyciela nauczycieli asystentów, doprowadzenie do sytuacji, aby Karta Nauczyciela obowiązywała niezależnie od organu prowadzącego,

2) przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela (czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek) i wydłużenie stanu nieczynnego jako działań osłonowych w związku z niżem demograficznym i zwolnieniami,

3) uproszczenie systemu wynagradzania nauczycieli z jednoczesnym jego zwiększeniem,

4) przyznawanie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy ( tak jak mają pracownicy samorządowi),

5) centralne określanie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.

Koniecznych zmian, zdaniem NSZZ „Solidarność” wymaga także ustawa o systemie oświaty, m.in. w zakresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach a także ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi szkół oraz innych placówek oświatowych w celu ujednolicenia i poprawienia zasad wynagradzania a także warunków pracy tych pracowników.

Przedstawiciele pozostałych central oświatowych związków zawodowych również przychylnie odnieśli się do zaproponowanych przez MEN zmian oraz do propozycji NSZZ „Solidarność”.

Wszystkie związki zawodowe wyraziły gotowość wzięcia udziału w następnych spotkaniach oraz w ogólnopolskiej debacie na temat zmian w polskiej edukacji. W tym kontekście Teresa Misiuk podkreśliła, że pożądanym efektem szerokiej, merytorycznej debaty o polskiej oświacie powinien być taki poziom konsensusu, który mógłby doprowadzić do zawarcia umowy społecznej.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Teresa Misiuk, Ewa Roszyk, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

 

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
Wojciech Jaranowski

 

www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz