Zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

List Posła na Sejm RP Krzysztofa Tchórzewskiego do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada ws. planowanej prywatyzacji Grupy Kapitałowej ENEA S.A. przez państwową firmę francuską – EdF.

 

Szanowny Pan

W prasie branżowej, a także wśród pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe w sektorze energetyki pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące planowanych prywatyzacji spółek energetycznych. Niepokojąca jest atmosfera dotycząca planowanej prywatyzacji, a w rzeczywistości przejęcia Grupy Kapitałowej ENEA S.A. przez państwową firmę francuską – EdF.

Zaniepokojenie pracowników budzi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, gdyż nie jest pewne, że inwestor będzie realizował tak potrzebne inwestycje w sieci przesyłowe,  a co za tym idzie  prywatyzacja nie spowoduje rozwoju spółki i wprowadzania do energetyki nowoczesnych technologii, a jeśli już takie zrealizuje to zapłacą za nie odbiorcy energii z zachodniej Polski.

Pracownicy obawiają się też dyktatu EdF na naszym rynku energetycznym co pokazują dotychczasowe działania zachodnich branżowych inwestorów

Istnieje też realne niebezpieczeństwo zmniejszenia zużycia węgla w Kozienicach (a więc większe bezrobocie na tym terenie) i uniemożliwienie uratowania Zakładów Cegielskiego, które obecnie są dostawcą silników do małych elektrowni.  

Panie Ministrze, czy doraźne korzyści finansowe warte są stawiania obywateli naszego kraju wobec zagrożeń, które obecnie trudno przewidzieć. Sprzedaż spółki ENEA S.A. innej państwowej firmie nie jest prywatyzacją, a podporządkowaniem części naszej polityki energetycznej (ENEA S.A. obejmuje 20% terytorium Polski) decyzjom rządu francuskiego. Jest to utrata części suwerenności Polski na polu energetycznym. Najwłaściwszą metodą dla rozwoju polskiej energetyki jest powiększanie kapitału spółek poprzez emisję akcji na giełdzie papierów wartościowych, które dają środki na inwestycje, a więc bez powiększenia cen energii ta metoda umożliwia rozwój inwestycji energetycznych, a także umożliwia realizację potrzebnych energetyce remontów i modernizacji.

Zwracam się do Pana Ministra o zmianę tych decyzji, gdyż  przeprowadzenie  przygotowywanych w Ministerstwie Skarbu zmian własnościowych w sektorze energetycznym może rozwiąże doraźne potrzeby budżetu państwa, ale negatywnie wpłynie na realizację polityki energetycznej państwa polskiego oraz przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji w przedsiębiorstwach i obniży poziom życia obywateli w wyniku dalszego wzrostu cen energii elektrycznej. Ta cena w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o prawie 30%. Jest to najwyższy wzrost cen energii elektrycznej jaki wystąpił w tym czasie w Europie, powodując że w stosunku do siły nabywczej obywateli mamy w Polsce najwyższą jej cenę. Jest to poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju kraju.

Eksperci twierdzą, że jest to efektem polityki prowadzonej przez Pana Ministra, której celem jest zwiększenie poziomu zysku w spółkach energetycznych po to, aby były one atrakcyjniejsze dla inwestorów. Są to więc dodatkowe olbrzymie koszty społeczne i gospodarcze zmian właścicielskich przygotowywanych przez resort kierowany przez Pana Ministra.

Natomiast podporządkowywanie polskich przedsiębiorstw rządom innych państw nie jest prywatyzacją i takie określanie tych działań jest wprowadzaniem w błąd obywateli naszego kraju. Jest to tym bardziej niepokojące, że jako posłowie otrzymujemy informacje o podobnych zamiarach dotyczących spółek węglowych,  paliwowych i kolejowych.

Zwracam się do Pana Ministra o weryfikację tych planów ponieważ ich realizacja podporządkuje znaczną część głównych sektorów naszej gospodarki rządom innych państw europejskich, co spowoduje utratę suwerenności gospodarczej Polski. Doświadczenia światowe wskazują, że za takim podporządkowaniem gospodarczym postępuje podporządkowanie polityczne.

Podejmowanie takich działań bez otwartego zasięgnięcia opinii Polaków czy godzą się na takie straty polityczne i gospodarcze kosztem chwilowego zaspokojenia potrzeb budżetowych jest niedopuszczalne. Dlatego też oczekuję wstrzymania tych działań i rozpoczęcia ogólnokrajowej debaty publicznej celem przedstawienia wszystkich skutków tego typu działań opinii publicznej.

 

Z poważaniem

 Poseł na Sejm RP

Krzysztof Tchórzewski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz