Stanowiska podjęte na XXVI. WZD Regionu Mazowsze

Stanowisko Nr 1

XXVI WZD RM z 26.06.2008 roku

w sprawie 32. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 r.

 

 

XXVI. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w 32. rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 r. składa hołd bohaterskim uczestnikom tamtych wydarzeń.

Oddajemy cześć tym, którzy w czasach panowania wszechobecnego terroru odważyli się stanąć w obronie godności człowieka pracy. Wszystkim, których jak najbardziej słusznie nazywamy bohaterami: robotnikom Ursusa, Radomia i Płocka. To właśnie oni wystąpili, podobnie jak dwadzieścia lat wcześniej w Poznaniu, z godnym sprzeciwem wobec narastających trudności ekonomicznych, podwyżek, braków w zaopatrzeniu, rozbudzając nadzieje i pragnienia narodu, zdominowanego przez system totalitarny.

Dziś z czcią pochylamy głowy przed bohaterami czerwcowego zrywu …

Stanowisko Nr 1

XXVI WZD RM z 26.06.2008 roku

w sprawie 32. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 r.

 

 

XXVI. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w 32. rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 r. składa hołd bohaterskim uczestnikom tamtych wydarzeń.

Oddajemy cześć tym, którzy w czasach panowania wszechobecnego terroru odważyli się stanąć w obronie godności człowieka pracy. Wszystkim, których jak najbardziej słusznie nazywamy bohaterami: robotnikom Ursusa, Radomia i Płocka. To właśnie oni wystąpili, podobnie jak dwadzieścia lat wcześniej w Poznaniu, z godnym sprzeciwem wobec narastających trudności ekonomicznych, podwyżek, braków w zaopatrzeniu, rozbudzając nadzieje i pragnienia narodu, zdominowanego przez system totalitarny.

Dziś z czcią pochylamy głowy przed bohaterami czerwcowego zrywu z 1976 r., uczestnikami wydarzeń, które wpisały się w historię walki z komunizmem i wstrząsnęły Ursusem, Radomiem, Płockiem, ale również całą Polską i wieloma społecznościami w Europie oraz poza nią.

Dziękujemy Wam za odwagę, męstwo i poświęcenie. Wasza ofiara na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Stanowisko Nr 2

XXVI WZD RM z 26.06.2008 roku

w sprawie obrony godności praw pracowniczych i związkowych

 

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” za najważniejsze zadania do realizacji przez Komisję Krajową uznają:

1. doprowadzenie w 2009 roku do co najmniej 15% wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (zarówno w sferze budżetowej jak i w sektorze przedsiębiorstw),

2. wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2009 roku do 45% średniej miesięcznej płacy brutto i określenia ścieżki dojścia docelowo do poziomu 50% ,

3. uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców i opracowanie w Komisji Trójstronnej nowych regulacji prawnych w tym zakresie,

4. obronę słusznych praw do emerytur pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w tzw. warunkach szkodliwych (z rządowego projektu ustawy wynika, że takie prawo straci ok. 1 miliona pracowników),

5. skuteczną obronę praw pracowniczych i związkowych wynikających z kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych,

6. zagwarantowanie wzrostu emerytur i rent w wysokości nie niższej niż prognozowana stopa inflacji plus 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim.

 

Realizacja tych zadań leży w żywotnym interesie wszystkich pracowników, dlatego w celu zagwarantowania ich realizacji Delegaci XXVI WZD RM wzywają Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do podjęcia dialogu z innymi centralami związkowymi i wspólnego działania na rzecz obrony praw pracowniczych i związkowych (z uwzględnieniem organizowania wspólnych akcji protestacyjnych).

            Jednocześnie WZD apeluje do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność” o konsolidację wysiłków i organizację akcji ogólnopolskich, solidarnościowych, promujących interes ogólnopracowniczy, a nie tylko branżowy czy zawodowy.

            Apelujemy do członków Związku o aktywną postawę i udział w akcjach protestacyjnych, manifestacjach i ewentualnych strajkach w obronie należnych nam praw i walce o godne życie.

 

Stanowisko Nr 3

XXVI WZD RM z 26. 06. 2008 r.

w sprawie zwolnień z pracy działaczy związkowych pod pozorem likwidacji stanowiska pracy

 

XXVI. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze stwierdza, że złe praktyki podczas zmian organizacyjnych, zwolnień indywidualnych i zwolnień grupowych mają miejsce we wszystkich grupach pracowniczych. Radykalna zmiana charakteru świadczonej pracy czy utrata pracy stanowią ogromny stres dla pracownika i dla jego rodziny.

W szczególności likwidowanie stanowisk pracy dla doraźnych celów pognębienia pracownika wymaga zdecydowanego potępienia i wszelkich dostępnych NSZZ „Solidarność” działań ujawniających występujące patologie.

Przypadek delegata na ten Zjazd Andrzeja Budzyka z Państwowego Instytutu Geologicznego powinien stać się wszystkim znanym przykładem, że pozorne zmiany organizacyjne nie mogą uzasadniać zwolnienia.

Powszechne potępienie i ujawnianie odstępstw od dobrych praktyk w stosunkach pracy są sprawdzoną bronią NSZZ „Solidarność”.

 

Stanowisko Nr 4

XXVI WZD RM z 26.06.2008 roku

w sprawie sytuacji społeczno gospodarczej Polski

 

XXVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze uważa, że akcje Związku prowadzone w 2007 i 2008 roku pod hasłami „Niskie płace barierą rozwoju Polski”  oraz „Polska przyjazna pracownikom” są uzasadnione i powinny być kontynuowane.

W NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze z niepokojem obserwujemy pogarszanie się wskaźników makroekonomicznych w Polsce.

Dynamika spadku bezrobocia ulega wyhamowaniu. Rośnie inflacja w wyniku nadmiernego wzrostu cen energii i artykułów spożywczych. Występuje spadek realnej siły nabywczej złotówki.

Ubóstwo Polaków nie maleje, a zwiększa się rozpiętość dochodów pomiędzy dobrze i źle zarabiającymi.

Przy obserwowanych tendencjach kondycja gospodarstw domowych będzie słabła. To źle bo stanowią one główny czynnik tworzący wewnętrzny popyt gospodarczy kraju.

Wskazywany, przez rząd, związki pracodawców i powtarzany przez sprzyjające im media, wzrost wynagrodzeń pracowników, jako główny czynnik inflacji w Polsce jest dla nas nie do przyjęcia. Wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej a także żywności oraz artykułów i usług pochodnych związanych z wymienionymi surowcami według ekspertów stanowi 70% wskaźnika inflacyjnego.

Utrzymywanie przez rząd wysokich podatków bezpośrednich i pośrednich od towarów i usług oraz osób prawnych i fizycznych dławi popyt wewnętrzny, podraża koszty utrzymania i zmniejsza  realne dochody. Zmniejszenie przez rząd obciążeń finansowych Polaków o najniższych dochodach powinno być realizowane poprzez obniżenie procentowe progów podatkowych. Zwiększy to ich dochody netto oraz wpłynie na obniżenie kosztów redystrybucji środków finansowych z budżetu państwa i budżetów samorządów. Uwolnione środki powinny wspierać najuboższe grupy społeczne.

Naszym zdaniem rząd winien odważnie używać narzędzi podatkowych w celu zapobiegania kryzysowi gospodarczemu przy zachowaniu kontroli cen kluczowych dla egzystencji ludzi.

Podwyższanie wynagrodzeń pracowników powyżej wskaźnika inflacji oraz kierowanie do ludzi większej części zysku wypracowanego przez podmioty gospodarcze spowoduje wzrost lub utrzyma dotychczasowy popyt wewnętrzny nie zaburzając rozwoju tych podmiotów.

 

 

Stanowisko Nr 5

XXVI WZD RM z 26.06.2008 roku

w sprawie pozyskiwania przez Związek funduszy unijnych

 

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wzywają Komisję Krajową do opracowania długookresowej strategii wykorzystania środków unijnych w celu wzmocnienia struktur Związku i rozwoju kadry związkowej.

Członkowie związku muszą wiedzieć jak i na co wydajemy pozyskane pieniądze. Jest więc potrzebny lepszy niż dotąd monitoring oraz audyt wykorzystania środków otrzymywanych przez struktury związkowe. Koordynacja działań w całym Związku pomoże zbudować stabilne zaplecze eksperckie. Potrzebujemy więcej szkoleniowców, organizatorów działań związkowych, negocjatorów, mediatorów, arbitrów oraz prawników.

W pierwszym rzędzie warto skupić się na projektach ogólnopolskich, z których skorzystają członkowie różnych regionów przy wsparciu pracowników merytorycznych Związku.

Wart rozważenia jest powtarzany od lat postulat zakupienia lub zaadoptowania nieruchomości, w której działałoby centrum szkoleniowe Solidarności. Bez własnej związkowej bazy wiedzy nie można dziś skutecznie pomagać ludziom.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz