?Gospodarka Wodna podwyżek godna?

23 maja br. pod Ministerstwem Środowiska oraz Kancelarią Premiera w Warszawie odbyła się pikieta Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”

Akcja protestacyjna organizowana jest w związku z odmową przez Rząd podwyżki płac pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i nadzorowanymi przez Ministra Środowiska. Wykonują one zadania administracji niezespolonej z zakresu ochrony zasobów wodnych kraju, bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego. Gospodarują drugim, co do wielkości majątkiem Skarbu Państwa w skali kraju w postaci rzek, jezior, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i innych obiektów hydrotechnicznych. Protest dotyczy zaniżonych zarobków 3 000 pracowników oraz niskich nakładów na gospodarkę wodną, powodujących dekapitalizację budowli. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa Kraju. Państwo Polskie nie zaproponowało od 1989 roku pracownikom gospodarki wodnej należytego poziomu wynagrodzeń. Dziś jest to barierą dla wszystkich zmian systemowych w gospodarce wodnej kraju.

Na miejsce specjalistów odchodzących na emeryturę brak jest pracowników z wymaganymi uprawnieniami. Niskie płace oraz niedostateczne nakłady na gospodarkę wodną powodują, że nie można w pełni realizować zadań statutowych oraz zobowiązań unijnych. Z powodu dekapitalizacji i braku środków na ich utrzymanie nie jest również gwarantowane bezpieczeństwo urządzeń hydrotechnicznych. Społeczeństwo do lat płaci za taki stan stratami powodziowymi oraz spłatą kredytów zaciąganych przez państwo na usuwanie skutków powodzi.

W tej sprawie wystosowane były pisma do Premiera RP …

23 maja br. pod Ministerstwem Środowiska oraz Kancelarią Premiera w Warszawie odbyła się pikieta Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”

Akcja protestacyjna organizowana jest w związku z odmową przez Rząd podwyżki płac pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i nadzorowanymi przez Ministra Środowiska. Wykonują one zadania administracji niezespolonej z zakresu ochrony zasobów wodnych kraju, bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego. Gospodarują drugim, co do wielkości majątkiem Skarbu Państwa w skali kraju w postaci rzek, jezior, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i innych obiektów hydrotechnicznych. Protest dotyczy zaniżonych zarobków 3 000 pracowników oraz niskich nakładów na gospodarkę wodną, powodujących dekapitalizację budowli. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa Kraju. Państwo Polskie nie zaproponowało od 1989 roku pracownikom gospodarki wodnej należytego poziomu wynagrodzeń. Dziś jest to barierą dla wszystkich zmian systemowych w gospodarce wodnej kraju.

Na miejsce specjalistów odchodzących na emeryturę brak jest pracowników z wymaganymi uprawnieniami. Niskie płace oraz niedostateczne nakłady na gospodarkę wodną powodują, że nie można w pełni realizować zadań statutowych oraz zobowiązań unijnych. Z powodu dekapitalizacji i braku środków na ich utrzymanie nie jest również gwarantowane bezpieczeństwo urządzeń hydrotechnicznych. Społeczeństwo do lat płaci za taki stan stratami powodziowymi oraz spłatą kredytów zaciąganych przez państwo na usuwanie skutków powodzi.

W tej sprawie wystosowane były pisma do Premiera RP. 6 grudnia 2006 r. miała miejsce ogólnopolska akcja protestacyjna w formie pikiety pod Sejmem. Odbyły się również spotkania z Ministrem Środowiska Panem Janem Szyszką oraz z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie panem Mariuszem Gajdą. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Radą Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu a Ministrem Środowiska, który zobowiązał się do podjęcia starań o podwyżkę wynagrodzeń w roku 2007 r. o 400 zł i o 600 zł w roku 2008 na pracownika. Na wystąpienie Ministra Środowiska Pan Premier odmówił przyznania podwyżek w roku 2007. W związku z tym faktem akcja protestacyjna stała się koniecznością.

Siedziby jednostek zostały plakatowane i oflagowane, odbyły się pikiety, których celem było zwrócenie za pośrednictwem mediów uwagi społeczeństwa na problemy pracownicze i skutki, jakie poniesie Społeczeństwo i Państwo jeżeli w dalszym ciągu utrzymywany będzie stan niedoinwestowania branży i wyzysku pracy pracowników gospodarki wodnej.

– Nie mam dobrych wiadomości. Pan Minister nie widzi niestety możliwości w reżimie budżetu znalezienia dla nas pieniędzy na podwyżki. Sądzę, że w ciągu siedmiu dni wyjaśni się czy Pan Minister znajdzie rozwiązanie, które zapewni nam podwyżki czy będziemy dalej protestować – powiedziała Maria Porada Przewodnicząca KZ i członek Rady Sekcji Krajowej

po spotkaniu z Ministrem Środowiska Janem Szyszko.

Następnie związkowcy przeszli ulicami Warszawy pod Kancelarię Premiera, gdzie złożona została petycja.

 

Szanowny Panie Premierze

 

Utworzył Pan Rząd, z powstaniem którego związali swe nadzieje wszyscy uczciwi Polacy. Niestety, im dłużej trwa działalność zespołu ludzi zgromadzonych przez Pana w zespół rządowy, tym dobitniej branża nasza przekonuje się, że brak jest szacunku do ludzi pracy. Polityka prowadzona wobec naszej branży jest anty pracownicza i anty rodzinna. Tak źle jeszcze nie było.

Brak jest rzeczywistego dialogu społecznego, doszło już do ubóstwa naszych rodzin z powodu patologicznego poziomu wynagrodzeń 1500 – 1900 zł brutto dla wykształconych, doświadczonych, oddanych swojej trudnej pracy specjalistów. Są to przesłanki wejścia „Solidarności” gospodarki wodnej w spór z Pańskim Rządem.

Pracownicy gospodarki wodnej, będąc nie tylko urzędnikami, gospodarują i chronią największej w skali Państwa Majątek Skarbu Państwa oraz pełnią zadania służby publicznej, chroniąc bezpieczeństwo obywateli i ich mienia, doświadczają niezwykle boleśnie, iż są branżą niechcianą, niezauważaną i poniżaną. Od 1998 r. branża nie otrzymała podwyżek. Równocześnie obciąża się nas coraz to nowymi zadaniami organizacyjno – prawnymi oraz merytorycznymi związanymi z bezpieczeństwem powodziowym, ekologicznym i bytowym społeczeństwa. Wokół ogromnych pieniędzy przeznaczanych na te zadania, tworzą się grupy pośredników korzystających z nich bez ograniczeń poprzez przyznanie sobie niekontrolowanych zarobków. Planuje się tworzenie wysoko płatnych stanowisk w proponowanych strukturach biurokratyczno – administracyjnych nam natomiast, pracownikom państwowym, ministrowie odmawiają prawa do godziwych zarobków, spychając nas i nasze rodziny na poziom ubóstwa! Minister Finansów w ramach oszczędności najpierw próbował pracownikom odebrać 10 % płac, a po protestach pominął w podwyżkach sferę budżetową.

Panie Premierze czy prośba naszego środowiska o 14,4 mln zł na ratowanie naszej branży to wysiłek nie do udźwignięcia przez budżet. Czy Państwo jako pracodawcę nie obowiązuje biblijne przykazanie godziwej zapłaty za pracę i zakaz wyzysku.

Minister Środowiska uznając problem tragicznej sytuacji płacowej w regionalnych zarządach gospodarki wodnej podpisał porozumienie płacowe określające działania zmierzające do podwyższenia zarobków o 1 tys zł i nie dotrzymał podpisanych ustaleń.

Jest oczywiste, że wraz z upadkiem naszej branży, co jest już faktem, nie ma bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Państwa, a uspokajające raporty są pustą retoryką. Przypominamy, że: 50 istnień ludzkich, miliardy strat i morze ludzkich tragedii kosztowało Polskę w 1997 roku lekceważenie problemów gospodarki wodnej i przyniosło upadek rządu.

Sekcja Krajowa „Solidarność” Pracowników Gospodarki Wodnej informuje Pana, że branża, którą reprezentuje nie jest w stanie sprawnie funkcjonować z powodu załamania się systemu płac. Domagamy się zaprzestania kontynuacji przez Pracodawcę anty pracowniczej polityki wobec pracowników naszej branży. Nie oczekujemy socjalnej jałmużny, tylko zapłaty za pracę. Domagamy się sprawiedliwości. Apelujemy o odpowiedzialność w wypełnianiu zadań przez Państwo. Prosimy przyjąć ten list, jako wyraz zaufania do osoby Premiera i nadziei, że problemy pracowników gospodarki wodnej zaczną być rozwiązywane od zaraz.

 

Rada Sekcji Krajowej Gospodarki Wodnej

NSZZ „Solidarność”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz