Prośba o udział w pikiecie

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2007 r.odbędzie sie ogólnopolska akcja protestacyjna Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” w formie pikiety w godzinach od 11.00 do 12.30 pod Ministerstwem Środowiska przy ul. Wawelskiej oraz o godzinie 13.00 pod siedzibą Premiera  przy Al. Ujazdowskich.

Akcja protestacyjna organizowana jest w związku z odmową przez Rząd podwyżki płac pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowymi jednostkami budżetowymi …

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2007 r.odbędzie sie ogólnopolska akcja protestacyjna Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” w formie pikiety w godzinach od 11.00 do 12.30 pod Ministerstwem Środowiska przy ul. Wawelskiej oraz o godzinie 13.00 pod siedzibą Premiera  przy Al. Ujazdowskich.

Akcja protestacyjna organizowana jest w związku z odmową przez Rząd podwyżki płac pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej są państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i nadzorowanymi  przez Ministra Środowiska. Wykonują one zadania administracji nie zespolonej z zakresu ochrony zasobów wodnych kraju, bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego, gospodarują drugim, co do wielkości majątkiem Skarbu Państwa w skali kraju w postaci rzek, jezior, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i innych obiektów hydrotechnicznych. Protest dotyczy zaniżonych zarobków 3 000 pracowników gospodarni oraz niskich nakładów na gospodarkę wodną, powodujących dekapitalizację budowli, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Kraju. Państwo Polsce nie zaproponowało od 1989 roku pracownikom gospodarki wodnej należytego poziomu wynagrodzeń. Dziś jest to barierą dla wszystkich zmian systemowych w gospodarce wodnej kraju.

Odbywa się ucieczka specjalistów z naszej branży, masowo odchodzą ludzie młodzi. Na miejsce specjalistów odchodzących na emeryturę brak jest pracowników z wymaganymi uprawnieniami, Z braku dostatecznych nakładów na gospodarkę wodną oraz niskich płac nie możemy w pełni realizować swoich zadań statutowych oraz zobowiązań unijnych. Nie jest gwarantowane bezpieczeństwo urządzeń hydrotechnicznych z powodu ich dekapitalizacji i braku środków na ich utrzymanie. Społeczeństwo do lat płaci za taki stan stratami powodziowymi, a nawet utratą życia przez obywateli oraz spłatą kredytów zaciąganych przez państwo na usuwanie skutków powodzi. Pracownik państwowy, z nędznym wynagrodzeniem, nie jest w stanie skutecznie chronić interesów naszego Państwa.

Informuję, iż wystosowane były pisma w tej sprawie do Premiera, 6 grudnia 2006 r. miała miejsce ogólnopolska akcja protestacyjna w formie pikiety pod Sejmem RP, miały miejsce spotkania z Ministrem Środowiska Panem Janem Szyszką oraz z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie panem Mariuszem Gajdą, zawarte zostało porozumienie pomiędzy Radą Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu a Ministrem Środowiska, który zobowiązał się do podjęcia starań o podwyżkę wynagrodzeń w roku 2007 r. o 400 zł – dla pracownika i o 600 zł w roku 2008 na pracownika. Na wystąpienie Ministra Środowiska Pan Premier odmówił przyznania podwyżek w roku 2007, w związku z czym akcja protestacyjna stała się koniecznością.

Po bezskutecznym oczekiwaniu na jakieś rezultaty podjęliśmy decyzję o proteście, który 23 maja 2007 roku odbędzie się w Warszawie, 31 maja 2007 r. we Wrocławiu.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie i liczny udział w pikiecie.

Maria Porada

Przewodnicząca KZ i członek Rady Sekcji Krajowej

tel. 0-22 583 00 79

0 601 391 287

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz