Oferta szkoleniowa Działu Planowania i Szkoleń Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2018  ROKU

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

ADRESACI

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

 

CZERWIEC

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

1. Prawo wewnątrzzwiązkowe

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu odnośnie zrzeszania się członków. Kompetencje i podział zadań w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

ABC ZWIĄZKOWE
DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

12.04.2018

20.04.2018

 

24.05.2018

14.06.2018

2. Uprawnienia organizacji zakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.
Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień.

Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo do informacji , do pomieszczenia.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

 i pozostałych członków

 Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej.

 

 

16.04.2018

 

 22.05.2018

 20.06.2018

3. Uprawnienia organizacji zakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy- Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

Obowiązkowe dla negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

Warunkiem uczestnictwa jest
udział w części pierwszej szkolenia  z uprawnień
.

 

 

17.04.2018

 

 

 

23.05.2018

21.06.2018

4. Organizowanie pracowników

Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej poprzez  uświadomienie potrzeby, oraz nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników
w warunkach dzisiejszego rynku pracy.

Korzyści z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnym działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy
i płacy. Dostarczenie argumentów obalających stereotypowe poglądy blokujące pracowników przed podjęciem decyzji

o wstąpieniu do organizacji i zaangażowaniu
w działalność związkową.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego
i pozostałych członków
Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej.

 

05.06.2018

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST JEDYNIE PO ODBYCIU SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU PRAWA WEWNATRZZWIĄZKOWEGO

ORAZ UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

5. Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Przedstawione zostaną zasady przeprowadzania kontroli i wykonywania czynności pokontrolnych,
z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

 Komisji Rewizyjnych.

25.04.2018

 

18.05.2018

18.06.2018

6. Szkolenie dla skarbników

Dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna w działalności związkowej. Zasady gospodarki kasowej.

Rozliczanie organizacji związkowej z urzędem skarbowym.  Uchwała dot.  działalności finansowej Związku.

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika  Przewodniczący KZ/KM

5.04.2018

9.04.2018

/W ODDZ.ŁOWICZ/

10.05.2018

 

7.06.2018

7. Szkolenie dla skarbników cz.II  WARSZTATY

Księgowanie operacji gospodarczych.

Przypomnienie zasad rozliczania wyniku finansowego z roku poprzedniego .

Ustalenie wyniku finansowego i zamkniecie kont.

Sporządzanie sprawozdań finansowych za dany rok sprawozdawczy.  Sporządzanie dokumentacji podatkowej (CIT8)

 

Udział w szkoleniu osób które uczestniczyły w części I szkolenia dla skarbników

6.04.2018

11.05.2018

8.06.2018

8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych   w szczególności odpowiedzialnych za funkcjonowanie  ZFŚS.

18.04.2018

25.05.2018

19.06.2018

9. Rozwiązywanie konfliktów

Spory indywidualne i zbiorowe

Rodzaje, systematyzacja,
przyczyny, fazy konfliktu.

Podstawy podziału sporów
na  indywidualne i zbiorowe.

Procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.

Rozstrzyganie  sporów indywidualnych.
Mediacje w sporach.

Legalność strajku.
Konsekwencje prawne za organizowanie  i  udział w strajku.

Obowiązkowe dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych

 

 –

21.05.2018

 22.06.2018

10. Zwolnienia grupowe i indywidualne
z przyczyn niedotyczących pracowników
Zwolnienia indywidualne i grupowe z pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników
– analiza przepisów ustawy z 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przeznaczone  dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych  szczególnie
w sytuacji zagrożenia
redukcją etatów.

 –

 –

 

15.06.2018

11. Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Kim jest i jaka jest rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w wyborze SIP. Procedura wyboru i struktura Społecznej Inspekcji Pracy.
Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń
w miejscu pracy.

Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych  oraz dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy.

10.04.2017

17.05.2018

 

 

 

 12.06.2018

 

 

 

12. Teoretyczne podstawy negocjacji  cz. I

Definicje negocjacji.
Rodzaje i style negocjacji.
Formułowanie celów  negocjacyjnych, ofert, stanowisk.
Taktyki, techniki negocjacyjne.

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

 

23.04.2018

 –

25.06.2018

13. Warunki skutecznych negocjacji  cz. II

Ustalanie procedur negocjacyjnych.

Budowanie zespołu negocjacyjnego.
Zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej.
Negocjowanie Porozumień, ZUZP.

Uzgadnianie Regulaminów.

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

 Uczestnicy muszą być po odbytym szkoleniu z Negocjacji cz. I

24.04.2018

 –

26.06.2018

   

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU PATOLOGII ŚRODOWISKA PRACY

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST  PO ODBYCIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

14. Mobbing cz. I

Jak Związek może sobie poradzić z tym zjawiskiem?

Mobbing, mobber, ofiara, stalking, dyskryminacja
– definiowanie  pojęć.
Przyczyny , koszty indywidualne i społeczne szykanowania w miejscu pracy.
Analiza patologii środowiska pracy.

Prawne aspekty mobbingu, dyskryminacji, nękania i prześladowania.

Koszty jakie ponosi firma dopuszczająca występowanie patologii.
Elementy polityki antymobbingowej.
Rola Związku w przeciwdziałaniu patologiom środowiska pracy.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych zajmujących się polityką antymobbingową oraz wskazane dla osób pełniących funkcje Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Rad Pracowników.

 

14.05.2018

 –

15. Mobbing cz. II

Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla ofiar patologii środowiska pracy

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
w zakresie udzielania wsparcia ofiarom
patologii środowiska pracy w oparciu o procedurę PPP.
Poznamy czym jest  asertywność, motywacja, hierarchia potrzeb i jak je wykorzystać podczas udzielania pomocy.

Przeznaczone  dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych zajmujących się polityką antymobbingową oraz wskazane dla osób pełniących funkcje Społecznych Inspektorów Pracy oraz członków Rad Pracowników.

15.05.2018

 –

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 3 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:  telefonicznie:   Maria Piskorska, Grażyna Szarlak, Beata Bondara  –  tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem  z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej.

Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48 oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz