Mazowsze ma nowy Zarząd

Honorowym gościem drugiego dnia obrad XXXIII WZD Regionu Mazowsze była posłanka na Sejm Ewa Tomaszewska.

W swoim przemówieniu posłanka podziękowała za zaproszenie na WZD. – Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale za razem trudna sytuacja, bo po raz pierwszy jestem tu nie jako delegat, lecz jako gość – powiedziała.

Wyraziła nadzieję, że obecnie pełniona przez nią funkcja pomoże w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i związkowych. – Proszę zgłaszać informacje o nieprawidłowościach do  mojego biura, aby mogliśmy wspólnie im przeciwdziałać – zachęciła Tomaszewska.

Po przemówieniu delegaci mieli okazję zadać posłance nurtujące ich pytania. Nowowybrany przewodniczący Regionu Andrzej Kropiwnicki zapytał, czy PiS rozpatruje możliwość  zwiększenia kwoty bazowej w Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Tomaszewska odpowiedziała, że ta sprawa była sygnalizowana podczas negocjacji ws. szkolnictwa wyższego, ale ostateczna decyzja leży po stronie resortu finansów.

Piotr Chański z organizacji związkowej w PZU podziękował w imieniu kilku tysięcy pracowników za walkę z umowami śmieciowymi.

Dariusz Paczuski z organizacji Auchan Polska podziękował za poparcie akcji związkowej o ograniczenie handlu w niedzielę .

Kontynuując blok wyborczy delegaci wybrali 42 osobowy Zarząd Regionu Mazowsze, Komisję Rewizyjną oraz 22 delegatów na Zjazd Krajowy.

W części merytorycznej przyjęto następujące dokumenty:

–   Apel Nr 1 WZD RM o uczczenie Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

W którym zwrócono się do członków NSZZ „Solidarność” o włączenie się w godne i radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Apel Nr 2 ws. wzrostu wynagrodzeń w administracji państwowej

W którym zwrócono się do Rządu RP o przyjęcie na 2019 rok wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o nie mniej niż 12%. „Zamrożenie tego wskaźnika w 2010 roku spowodowało spadek płac realnych i narastającą przepaść pomiędzy sferą prywatną i państwową” – zaznaczyli związkowcy.

– Stanowisko Nr 1 ws. ustawy o szkolnictwie wyższym

W którym związkowcy zażądali uwzględnienia w ustawie o szkolnictwie wyższym: „Konstytucja dla Nauki” m.in..: możliwości zawierania  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zagwarantowania reprezentatywnym związkom zawodowym prawa uzgadniania  z pracodawcą regulaminów pracy i wynagrodzenia; wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników wyższych uczelni; zachowanie 6,5% odpisu od planowanych na lata kolejne wynagrodzeń wszystkich pracowników na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

– Stanowisko Nr 2 ws. wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej.

W którym opowiedziano się za waloryzacją kwoty bazowej do poziomu płacy minimalnej i trwałe jej powiązanie z płacą minimalną w służbie cywilnej. „Kwota bazowa w służbie cywilnej nie była waloryzowana od 2009 roku, przez co zostały obniżone faktyczne zarobki członków korpusu służby cywilnej” – uzasadnili delegaci.

– Stanowisko nr 3 ws. wzrostu wynagrodzeń w urzędach centralnych niebędących częścią korpusu służby cywilnej i wzrostu dodatku stażowego również w administracji samorządowej

W którym związkowcy poparli stanowisko Komisji Krajowej z czerwca 2018 roku w sprawie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2019 roku, na poziomie nie mniejszym niż 12 %.

XXXIII WZD podjęło również Uchwałę Programową na kadencję 2018-2022.

Priorytetowymi zadaniami dla władz Regionu Mazowsze na kolejne cztery lata pozostają promocja i rozwój NSZZ „Solidarność”. Kontynuowane będą prace, mające na celu  pozyskiwanie nowych członków Związku w szczególności poprzez kreowanie nowych form organizacyjnych, zapewniających pracownikom małych zakładów pracy możliwość efektywnego uczestnictwa w działalności związkowej.

Jednym z głównych celów na kolejną kadencję będzie  bardzo duże zaangażowanie Związku w prace nad tworzeniem w zakładach pracy zakładowych układów zbiorowych pracy, które powinny stać się punktem wyjścia do powstawania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Znaczące środki nadal będą kierowane na finansowanie promocji Związku, obsługę ekspercko-prawną, wspieranie szkoleń oraz racjonalne wykorzystywanie bazy szkoleniowej Regionu.

„Solidarność”, wykorzystując dorobek własnego zaplecza będzie inspirować i proponować zmiany ustawowe w ramach instytucji Rady Dialogu Społecznego, przyczyniające się do rozwoju ruchu związkowego i praw obywatelskich, szczególnie te, które wzmacniają pozycję związku w relacjach z pracodawcą i zapewniają skuteczność prowadzonych negocjacji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz