HARMONOGRAM SZKOLEŃ WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2018 ROKU

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

ADRESACI

 

WRZESIEŃ 2018

 

 

PAŹDZIERNIK 2018

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ
1. Prawo wewnątrzzwiązkowe

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu odnośnie zrzeszania się członków. Kompetencje
i podział zadań w KZ/KM, składki członkowskie,
zasiłki i zapomogi statutowe.

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIACEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

04.09.2018

 

17.09.2018

 

27.09.2018

O/Łowicz

01.10.2018

 

08.10.2018

OM NR 3065  

 

29.10.2018

2. Uprawnienia organizacji zakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa .Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne.

Prawo do informacji, do pomieszczenia.

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej.

 

06.09.2018

 

24.09.2018

 

28.09.2018

O/Łowicz

04.10.2018

OM NR 179

 

09.10.2018

OM NR 3065

 

15.10.2018

 

3. Uprawnienia organizacji zakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy- Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

Obowiązkowe dla negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

Warunkiem uczestnictwa jest
udział w części pierwszej szkolenia
z uprawnień
.

 

07.09.2018

 

25.09.2018

 

 

 

 

05.10.2018

OM NR 179  

 

10.10.2018

OM NR 3065

 

16.10.2018

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST JEDYNIE PO ODBYCIU SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU PRAWA WEWNATRZZWIĄZKOWEGO

ORAZ UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

4. Komisja Rewizyjna

 

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Przedstawione zostaną zasady
przeprowadzania kontroli
i wykonywania czynności pokontrolnych,
z wykorzystaniem Regulaminu pracy

Komisji Rewizyjnych

 

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

18.09.2018 18.10.2018
5. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z US.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych

w sprawozdaniu finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący KZ/KM. 12.09.2018

O/Biała Podlaska

 

22.10.2018
6. Szkolenie dla Skarbników  cz. II 

 

Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat
prowadzenia dokumentacji

finansowo – księgowej:

otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,
księgowanie operacji gospodarczych,
sporządzanie bilansu,
rachunku zysków i start, deklaracji podatkowej
CIT 8, CIT 8 O,
obowiązek wydawania PIT-ów.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby które wzięły udział
w I części Szkolenia
dla Skarbników.
23.10.2018
SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELSTW PRACOWNICZYCH

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST JEDYNIE PO ODBYCIU SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH
Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia
i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych   w szczególności odpowiedzialnych za funkcjonowanie  ZFŚS. 13.09.2018

O/Biała Podlaska

 

20.09.2018

OM NR 1858

 

11.10.2018

OM NR 3065

 

02.10.2018

8. Organizacje zakładowe

a Społeczna Inspekcja Pracy

Kim jest i jaka jest rola Społecznej Inspekcji Pracy.

Udział organizacji związkowej w wyborze SIP.
Procedura wyboru i struktura
Społecznej Inspekcji Pracy.
Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne
do ich realizacji.
Katalog najczęściej występujących  zagrożeń
w miejscu pracy.

Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych  oraz dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy. 25.10.2018

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 2 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:

telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz
z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48
oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz