Sprawozdanie z działalności związków zawodowych – SOF-2

DOTYCZY TYLKO ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY Z GUS ANKIETĘ SOF-2 DO WYPEŁNIENIA

Po czterech latach Główny Urząd Statystyczny powtarza ankietę SOF-2 „Sprawozdanie z działalności związków zawodowych”, która powinna zostać wypełniona do końca października 2018. Jako podstawę obowiązku przekazywania wskazanych w formularzu danych do badań statystycznych wskazano art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471). Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do „przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31”

Treść formularza względem roku 2014 uległa zmianom, Główny Urząd Statystyczny poszerzył ankietę o dodatkowe pytania o:

– akcje protestacyjne ( dział VII, pyt. 2)

– współpracę między organizacjami (dział IX, pyt. 3)

– liczbę osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które bezpośrednio należą do jednostki lub podległych jej organizacji związkowych, niemających własnej osobowości prawnej (dział III, pyt. 8)

– przychody i koszty jednostek w dokładnych wartościach ( dział VIII, pyt. 1)

– korzystanie z pracy osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (dział VII, pyt. 7)

– dysponowanie przez jednostkę lokalami, samochodami i komputerami (dział IX, pyt. 2)

– nazwę i numer REGON przedsiębiorstwa oraz wysokość posiadanych udziałów w przypadku, gdy jednostka prowadziła działalność gospodarczą (dział VI, pyt. 4 i pyt. 5).

Aktualnie w Radzie Dialogu Społecznego są prowadzone rozmowy na temat sposobu weryfikacji reprezentatywności związków zawodowych na poziomie krajowym, w oparciu o dane zbierane w powyższym badaniu. Dlatego bardzo istotne jest rzetelne wypełnianie formularza, w szczególności w częściach: Dział I, Dział II oraz w zależności od rodzaju jednostki (zostały określone w Dziale II, pytanie 5) – Działy III i IV. Zwracamy jednak uwagę, że szczegółowe pytania dotyczące sytuacji finansowej poszczególnych struktur Związku, w naszej ocenie, ingerują w autonomię działalności związków zawodowych, gwarantowaną m.in. przez Konwencję numer 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która została ratyfikowana przez Polskę. W związku z powyższym w dziale VIII. „Przychody i koszty działalności” w pyt. 1 oraz pyt.2 można nie podawać konkretnych kwot a powołać się na wyżej opisaną Konwencję.

Poniżej można pobrać aktualny formularz SOF – 2 oraz opracowanie, które zostało przygotowane na podstawie ankiet wypełnianych w 2014 roku.

W razie ewentualnych prosimy kontaktować się z Działem Eksperckim NSZZ “Solidarność” tel. 58 308 43 38.

PLIKI DO POBRANIA

notatka_zz_1007_ost

Pismo ws. SOF-2 2018

SOF-2

zwiazki_zawodowe_w_polsce_w_2014

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz