OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2018 roku

OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2018 roku

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 ADRESACI

LISTOPAD 2018 GRUDZIEŃ 2018

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

1. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ

W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

13.12.2018

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

2. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

13.11.2018
3. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa

jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

14.11.2018

SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

4. Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach,
ale chciałyby zaktualizować
i usystematyzować swoją wiedzę
 

28.11.2018

POSIEDZENIE ODDZIAŁÓW RM

 

12.12.2018

Dla KM Pracowników Bibliotek

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH
5. Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej, jej roli
w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, |
z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

27.11.2018
SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM
6. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

20.11.2018
7. Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:

·         otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

·         księgowanie operacji gospodarczych,

·         sporządzanie bilansu,

·         rachunku zysków i start,

·         deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,

·         obowiązek wydawania PIT-ów.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

21.11.2018
 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II 

 

8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

 

 

23.11.2018

DLA KM NR 387

PRACOWNIKÓW OŚWIATY

10.12.2018
9. Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP
i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń
w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”
29.11.2018

 

Na listopad i grudzień 2018 roku zaplanowano 9 tematów szkoleń z 21 znajdujących się w stałej ofercie szkoleniowej na kadencję 2018-2022. Stała oferta szkoleniowa zamieszczoną jest poniżej.

 

W grudniu 2018 roku rozpoczynamy szkolenia nt. Ustawy o związkach zawodowych w kontekście zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. Od stycznia 2019 roku szkolenia te będą realizowane w takiej liczbie, aby każdy zainteresowany mógł wziąć w nim udział. (Jeśli zainteresowanie będzie większe
w kończącym się roku tematyką zmian w ustawie o związkach zawodowych powyższa oferta może ulec modyfikacji.)

 

Zgłoszenia na szkolenia  prosimy kierować  do Działu Planowania i Szkoleń Regionu Mazowsze :

telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl  

 

Prosimy o podanie niezbędnych danych:

 1. imię i nazwisko kandydata na uczestnika szkolenia /i osoby zgłaszającej, jeśli zgłasza kandydata inna osoba reprezentującą daną władzę wykonawczą,
 2. funkcja związkowa osoby/osób,
 3. nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z Rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Regionu Mazowsze,
 4. numer telefonu do kontaktu,.

 

Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48 oraz w siedzibach Oddziałów.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Decyzji Nr 218/18 Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze z dnia 4 września 2018 roku dot.  stałej oferty szkoleniowej Regionu Mazowsze na lata 2018-2022 i odpłatności za szkolenia Uczestnicy szkoleń biorą w nich udział nieodpłatnie.

 

Informacja

dot. przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji na szkolenia

 organizowane przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność

 

Działając na podstawie art. 13 /art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 47, (01-201 Warszawa).
 2. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: mazowsze@solidarnosc.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Region Mazowsze.
 4. W procesie rekrutacji na szkolenia Region Mazowsze przetwarza następujące dane:
 5. imię i nazwisko kandydata na uczestnika szkolenia /i osoby zgłaszającej, jeśli zgłasza kandydata inna osoba reprezentującą daną władzę wykonawczą,
 6. funkcja związkowa osoby/osób,
 7. nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z Rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Regionu Mazowsze,
 8. numer telefonu do kontaktu,
 9. adres e-mail tylko, gdy podany został do kontaktu albo zgłoszenie przekazano drogą elektroniczną.
 10. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana i/albo od osoby z władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej, w której realizuje Pani/Pan swoje członkostwo w NSZZ „Solidarność”.
 11. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. d RODO tj. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach uprawnionej działalności NSZZ „Solidarność”.
 12. Administrator nie zamierza ujawniać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostanie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora poza Polskę ani do organizacji międzynarodowej.
 14. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze przez okres niezbędny do rozliczenia organizacji szkolenia.
 15. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było i jest dobrowolne. Niepodanie danych wymienionych w pkt. 4 lit. a-d skutkuje brakiem wpisu na listę rekrutacyjną.
 17. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załącznik do Decyzji Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze Nr 218/18

Stała oferta szkoleniowa Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność’ w kadencji 2018-2022

 

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

ADRESACI

 

SZKOLENIA DLA TYMCZASOWEJ KOMISJI ZAKŁADOWEJ

 

1  

ABC DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

Przekazanie dla TKZ najważniejszych i najbardziej potrzebnych informacji na początku istnienia Organizacji.

 

 

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ

W NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

 

2. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu
i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

 

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

3

 

Organizowanie pracowników i niepracowników
w NSZZ „Solidarność”

Zrozumienie potrzeby tworzenia strategii rozwoju własnej organizacji związkowej, nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników i niepracowników.  Identyfikacja korzyści
z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnego działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy i płacy. Dostarczenie argumentów obalających stereotypowe poglądy blokujące osoby wykonujące pracę zarobkową przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do organizacji i zaangażowaniu
w działalność związkową.

 

 

 

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

 

4. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

Od 01.01.2019r. uprawnienia osób nie będących pracownikami a pełniących funkcje związkowe.

 

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

5. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

 

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa
jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

 

SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

 

 

6 Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach, ale chciałyby przypomnieć, zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę

 

7 Kodeks Pracy

Analiza wybranych przepisów ustawy kodeks pracy, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach, ale chciałyby przypomnieć, zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę

 

 

8 Zwolnienia grupowe i indywidualne
z przyczyn niedotyczących pracowników
Zwolnienia indywidualne  i grupowe z pracy  z przyczyn niedotyczących pracowników
analiza przepisów ustawy z 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania   z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych  obowiązkowe w szczególności
w przypadku przewidywanej redukcji zatrudnienia

9 Rozwiązywanie konfliktów.

Spory indywidualne i zbiorowe

Rodzaje, systematyzacja, przyczyny, fazy konfliktu.

Podstawy podziału sporów na  indywidualne  i zbiorowe. Analiza przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. Legalność strajku.

Rozstrzyganie sporów indywidualnych.
Mediacje w sporach. Legalność strajku.   Konsekwencje prawne za organizowanie i udział w strajku.

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

w szczególności przed podejmowaniem decyzji o wejściu w spór zbiorowy

 

 

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH

 

10 Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

 

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM

 

11. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

12 Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:

·         otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

·         księgowanie operacji gospodarczych,

·         sporządzanie bilansu,

·         rachunku zysków i start,

·         deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,

·          obowiązek wydawania PIT-ów.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II  

 

 

13 Negocjacje Cz. I

Teoretyczne podstawy negocjacji

Definicje negocjacji.  Rodzaje i style negocjacji.
Formułowanie celów  negocjacyjnych, ofert, stanowisk. Taktyki, techniki negocjacyjne.

 

 

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

 

14 Negocjacje cz. II

Warunki skutecznych negocjacji

Ustalanie procedur negocjacyjnych.

Budowanie zespołu negocjacyjnego.

Specyfika negocjacji zbiorowych. Etapy tych negocjacji. Praktyczne wskazówki.

Zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej.

 

 

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

Uczestnicy powinni być
po odbytym szkoleniu
z Negocjacji cz. I

 

 

15 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

 

16 Mobbing cz. I

Jak Związek może sobie poradzić z tym zjawiskiem?

Mobbing, mobber, ofiara,  stalking, dyskryminacja
– definiowanie  pojęć. Analiza patologii środowiska pracy. Przyczyny , koszty indywidualne i społeczne.

Prawne aspekty mobbingu, dyskryminacji, nękania i prześladowania. Elementy polityki antymobbingowej.  Rola Związku w przeciwdziałaniu patologiom środowiska pracy.

 

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących

 się polityką antymobbingową
oraz wskazane dla osób pełniących funkcje

Społecznych Inspektorów Pracy

i członków Rady Pracowników

17 Mobbing cz. II

Pomoc dla ofiar patologii środowiska pracy

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie udzielania wsparcia ofiarom patologii środowiska pracy. Ponadto tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: asertywność, motywacja, hierarchia potrzeb i jak je wykorzystać podczas udzielania pomocy.

 

 

Adresowane do zainteresowanych kontynuacją uczestników szkolenia Mobbing cz. I

18 Przeciwdziałanie dyskryminacji

Kodeks pracy a obowiązek stosowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Powszechnie obowiązujące akty  prawa dotyczące ochrony przed dyskryminacją.

 

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących

 się polityką antymobbingową
oraz wskazane dla osób pełniących funkcje

Społecznych Inspektorów Pracy

i członków Rady Pracowników

 

 

19 Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń  w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”
20 Rady Pracowników

Rodzaje, cele i uprawnienia  przedstawicielstw pracowniczych . Omówienie przepisów  ustawy  o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

 

 

Zalecane dla  Przewodniczących KZ/KM, udział mogą wziąć także pozostali członkowie Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych

 

 

SZKOLENIA nt. ORDYNACJI WYBORCZEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

 

21 Wybory władz statutowych podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” kadencja 2018-2022;

i kolejna kadencja ( szkolenia od listopada 2021 r. )

dla przedstawicieli TKZ

dla KZ/KM przy wyborach uzupełniających

dla KZ/KM

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz