OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE STYCZEŃ, LUTY,MARZEC 2019 ROKU

OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STYCZEŃ, LUTY MARZEC  2019 ROKU.

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 

ADRESACI

 

Styczeń

 

Luty

 

Marzec

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

1. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu
i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań
w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

  12.02.2019 12.03.2019
SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

2. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

  08.02. 2019- Szkolenia dla OM Nr 32

 

20.02.2019

 

26.03.2019
3. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte
na ustawie.

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa

jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

  21.02.2019 27.03.2019
SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

 
4. Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach,
ale chciałyby zaktualizować
i usystematyzować swoją wiedzę
09.01.2019-

Oddział Skierniewice

11.01.2019-

Szkolenia dla OM Nr 32

15.01.2019-

Warszawa

22.01.2019-

Oddział Biała Podlaska

25.01.2019-

Oddział Otwock

29.01.2019

Szkolenie dla OM w NBP

31.01.2019

Warszawa

Sekcja Kolejarzy

05.02.2019-

Oddział  Ostrów Maz.

07.02.2019-

Warszawa (Sekcja Zdrowia)

11.02.2019-

Oddział Łomża

12.02.2019-

Warszawa

15.02.2019

Oddz. Ciechanów

19.02.2019-

Warszawa

07.03.2019
SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH  
5. Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

  11.03.2019
SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM  
6. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

18.01.2019-

Oddział Siedlce

23.01.2019-

Oddział Wołomin

13.02.2019

25.02.2019

27.02.2019- Oddział Ostrołęka

04.03.2019

14.03.2019

7. Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:

·         otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

·         księgowanie operacji gospodarczych,

·         sporządzanie bilansu,

·         rachunku zysków i start,

·         deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,

·         obowiązek wydawania PIT-ów.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

24.01.2019-

Oddział Wołomin

 

14.02.2019

26.02.2019

 

05.03.2019

15.03.2019

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II 

 

 
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

 

  25.03.2019
9. Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń  w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”
  01.03.2019

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 2 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:
telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92
lub
drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48 oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.