DEKLARACJA CIT-8 W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

Od 25 października 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych  – CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych  (nie sporządzają PIT-11) oraz osiągają  wyłącznie dochody  zwolnione z podatku ( na podst.  art. 17 ust. 1 ustawy o CIT)   mogą  składać roczne zeznanie CIT -8 za 2019 rok  w postaci papierowej, a nie tylko  elektronicznej.

Wynika to z USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1978 ) która w art. 3 pkt. 3 dokonała zmiany art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o pdop).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27a ustawy o pdop:

 „Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

Jednocześnie  powyższa ustawa  wprowadziła zmiany w zasadach sporządzania i  przesyłania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niepisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (czyli np.  organizacje zakładowe, międzyzakładowe).

Zgodnie z nowym brzmieniem  Art. 27.  2. Ustawy  o pdop.:

„Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości”.

WOBEC POWYŻSZEGO sprawozdania finansowe za rok 2019 organizacje zakładowe  sporządzają  w strukturze logicznej (sprawozdania ustrukturyzowane )  –    w formacie XML i przesyłają  już nie do urzędu skarbowego tylko do Szefa KAS.

Do tworzenia i przesyłania dokumentów posłuży udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e- Sprawozdania finansowe – nowa wersja 1_2 która działa tylko on-line, (bez możliwości zainstalowania na komputerze ).

Nowa wersja aplikacji dostępna jest na stronie MF w zakładce Aplikacja.

Aplikacja pozwoli na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną struktura logiczną, podpisanie go podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym oraz wysyłkę do Szefa KAS.

DOSTĘP do narzędzi udostępnianych przez MF/KAS :  https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/

Dział Szkoleń

NSZZ „Solidarność”

Region Mazowsze

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz