OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2019 ROKU.

 

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 

ADRESACI

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

 

CZERWIEC

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

1. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu
i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań
w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

 

 

23.05.2019

Warszawa

 

10.06.2019

Warszawa

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

2. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

 

 

 

20.05.2019

Warszawa

3. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte
na ustawie.

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa

jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

 

 

 

21.05.2019

Warszawa

SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

 
4. Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach,
ale chciałyby zaktualizować
i usystematyzować swoją wiedzę
16.04.2019

Oddział Żyrardów

 

17.04.2019

Warszawa

17.05.2019

Pułtusk

03.06.2019

Warszawa

 

13.06.2019

Warszawa

 

24.06.2019

Warszawa

 

27.06.2019

Warszawa

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH  
5. Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

  04.06.2019

Warszawa

 

26.06.2019

Warszawa

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM  
6. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

15.04.2019

Oddział OTWOCK

 

24.04.2019

Warszawa

 

 

22.05.2019

Warszawa

 

07.06.2019

Warszawa

 

25.06.2019

Warszawa

7. Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:

·         otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

·         księgowanie operacji gospodarczych,

·         sporządzanie bilansu,

·         rachunku zysków i start,

·         deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,

·         obowiązek wydawania PIT-ów.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

 

25.04.2019

Warszawa

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II 

 

 
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

 

 

24.05.2019

Warszawa

 

05.06.2019

Oddział Ostrołęka

 

11.06.2019

Warszawa

9. Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń  w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”
   

06.06.2019

Warszawa

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 2 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:

telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz
z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48
oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz