OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2019 ROKU

L.p.

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

ADRESACI

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

1.

Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu
i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań
w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

ABC związkowe

dla każdego pełniącego funkcję w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

19.09.2019

17.10.2019

27.11.2019

12.12.2019

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

2.

Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa. Obowiązki KZ/ KM umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

16.09.2019

24.10.2019

14.11.2019

18.11.2019

09.12.2019

3.

Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

Warunkiem uczestnictwa

jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

17.09.2019

25.10.2019

19.11.2019

10.12.2019

SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

4.

Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach,
ale chciałyby zaktualizować
i usystematyzować swoją wiedzę

20.09.2019

(Odział

Sochaczew)

03.10.2019

13.11.2019

03.12.2019

5.

Zwolnienia grupowe i indywidualne
z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia indywidualne i grupowe z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
analiza przepisów ustawy z 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
obowiązkowe w szczególności
w przypadku przewidywanej redukcji zatrudnienia

07.11.2019

6.

Rozwiązywanie konfliktów.

Spory indywidualne i zbiorowe

Rodzaje, systematyzacja, przyczyny, fazy konfliktu.

Podstawy podziału sporów na indywidualne i zbiorowe. Analiza przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. Legalność strajku.

Rozstrzyganie sporów indywidualnych.
Mediacje w sporach. Legalność strajku. Konsekwencje prawne za organizowanie i udział w strajku.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

w szczególności przed podejmowaniem decyzji o wejściu w spór zbiorowy

21.10.2019

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH

7.

Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

14.10.2019

15.11.2019

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM

8.

Szkolenie dla Skarbników cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

24.09.2019

04.11.2019

06.12.2019

9.

Szkolenie dla Skarbników cz. II /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej:

  • otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,

  • księgowanie operacji gospodarczych,

  • sporządzanie bilansu,

  • rachunku zysków i start,

  • deklaracji podatkowej CIT 8, CIT 8 O,

  • obowiązek sporządzenia i przekazania PIT-ów.

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

25.09.2019

05.11.2019

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II

10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

15.10.2019

29.10.2019

21.11.2019

05.12.2019

11.

Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących zagrożeń w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności
adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”

26.09.2019

25.11.2019

OFERTA DODATKOWA:

12

Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego

Przeznaczony dla członków Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych

30.09.2019

01.10.2019

04.10.2019

(Oddział Ciechanów)

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 2 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:

telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz
z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48
oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz