OFERTA SZKOLENIOWA REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2020 ROKU

 L.p.  NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 ADRESACI

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

1. ABC działalności związkowej

Przekazanie dla TKZ najważniejszych
i najbardziej potrzebnych informacji na początku istnienia Organizacji.

Dla osób rozpoczynających działalność
w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 30.01.2020

 –

2. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań
w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

ABC związkowe dla każdego pełniącego funkcję w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 –

 

24.03.2020

3. Organizowanie osób wykonujących pracę zarobkową (pracowników i niepracowników)  w NSZZ „Solidarność”

Zrozumienie potrzeby tworzenia strategii rozwoju własnej organizacji związkowej, nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników i niepracowników, identyfikacja korzyści
z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnego działania na rzecz poprawy swoich warunków pracy i płacy.

Dla każdego pełniącego funkcję
w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

22.01.2020

 –

4. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I. Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM   umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia osoby wykonującej pracę zarobkową  pełniącej funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku prawnego, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego
i pozostałych członków Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej

 25.02.2020

 

5.

Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II. Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

 

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 Warunkiem uczestnictwa jest udział
w cz. I  szkolenia z uprawnień
.

26.02.2020

 

6. Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień
w poprzednich latach,

ale chciałyby zaktualizować
i usystematyzować swoją wiedzę

 –

 

 12.03.2020

7 Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej, jej roli
w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone dla członków
Komisji Rewizyjnych.

10.02.2020

 – 

8.  Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym. Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej – zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

20.01.2020

03.02.2020

17.02.2020

02.03.2020

05.03.2020

25.03.2020

9. Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:
·         otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,
·         księgowanie operacji gospodarczych,
·         sporządzanie bilansu,
·         rachunku zysków i start,
·         deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,
·         obowiązek sporządzenia i przekazania     PIT-ów.

 Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

21.01.2020

04.02.2020

18.02.2020

 03.03.2020

06.03.2020

26.03.2020

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.
Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.
Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM
w szczególności adresowane do osób
z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej
u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

31.01.2020

   
11 Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń  w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów. Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”

27.01.2020

13.03.2020

 

 

12.

 Negocjacje Cz. I

Teoretyczne podstawy negocjacji

Definicje negocjacji.  Rodzaje i style negocjacji.
Formułowanie celów  negocjacyjnych,
ofert, stanowisk. Taktyki, techniki negocjacyjne.

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/KM
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

 23.01.2020

/szkolenie w Oddziale NSZZ „Solidarność”
w Siedlcach/

27.02.2020

/szkolenie w Oddziale NSZZ „Solidarność”
w Siedlcach/

 

 

13.

 Negocjacje cz. II

Warunki skutecznych negocjacji

Ustalanie procedur negocjacyjnych. Budowanie zespołu negocjacyjnego.
Specyfika negocjacji zbiorowych. Etapy tych negocjacji. Praktyczne wskazówki. Zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej.

 

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/KM
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.
Uczestnicy powinni być po odbytym szkoleniu z Negocjacji cz. I

24.01.2020

/szkolenie w Oddziale NSZZ „Solidarność”
w Siedlcach/

 28.02.2020

/szkolenie w Oddziale NSZZ „Solidarność”
w Siedlcach/

14. Kodeks pracy

Analiza wybranych przepisów Ustawy Kodeka pracy, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy ekspertów, omówienie najnowszych nowelizacji i  planowanych zamian.

Adresowane do osób które ukończyły szkolenia nt. uprawnień organizacji zakładowych, jednocześnie chciałyby przypomnieć, zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę

 –

 11.02.2020

 –

15. Zwolnienia grupowe i indywidualne
z przyczyn niedotyczących pracowników
Zwolnienia indywidualne  i grupowe z pracy  z przyczyn niedotyczących pracowników – analiza przepisów ustawy z 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania   z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych  obowiązkowe w szczególności w przypadku przewidywanej redukcji zatrudnienia

 14.01.2020

16. Rozwiązywanie konfliktów. Spory indywidualne i zbiorowe

Rodzaje, systematyzacja, przyczyny, fazy konfliktu. Podstawy podziału sporów na  indywidualne  i zbiorowe. Analiza przepisów ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. Legalność strajku. Rozstrzyganie sporów indywidualnych. Mediacje w sporach. Legalność strajku.   Konsekwencje prawne za organizowanie i udział w strajku.

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego
i pozostałych członków  Komisji Zakładowej
/Międzyzakładowej w szczególności przed podejmowaniem decyzji
wejściu w spór zbiorowy

 

13.01.2020

 –

 –

17. Mobbing cz. I
Jak Związek może sobie poradzić z tym zjawiskiem?Mobbing, mobber, ofiara,  stalking, dyskryminacja
– definiowanie  pojęć. Analiza patologii środowiska pracy. Przyczyny , koszty indywidualne i społeczne. Prawne aspekty mobbingu, dyskryminacji, nękania i prześladowania. Elementy polityki antymobbingowej.  Rola Związku w przeciwdziałaniu
patologiom środowiska pracy. 

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących  się polityką antymobbingową oraz wskazane dla osób pełniących funkcje Społecznych Inspektorów Pracy i członków Rady Pracowników

13.02.2010

18. Mobbing cz. II
Pomoc dla ofiar patologii środowiska pracyCelem szkolenia jest nabycie umiejętności
w zakresie udzielania wsparcia ofiarom patologii środowiska pracy. Ponadto tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: asertywność, motywacja, hierarchia potrzeb i jak je wykorzystać podczas udzielania pomocy. 

Adresowane do zainteresowanych kontynuacją uczestników szkolenia Mobbing cz. I

 –

14.02.2010

19. Rady Pracowników

Rodzaje, cele i uprawnienia  przedstawicielstw pracowniczych . Omówienie przepisów  ustawy  o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Zalecane dla  Przewodniczących KZ/KM, udział mogą wziąć także pozostali członkowie Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych

 –  –

02.03.2020

20. Przeciwdziałanie dyskryminacji

Kodeks pracy a obowiązek stosowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Powszechnie obowiązujące akty  prawa dotyczące
ochrony przed dyskryminacją.

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących  się polityką antymobbingową oraz wskazane dla osób pełniących funkcje Społecznych Inspektorów Pracy i członków Rady Pracowników.

 – 09.03.2020

 

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 2 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM:

telefonicznie:   tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz
z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48
oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz