Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenia

 


Na stronie: www.mojeppk.pl/szkolenia można zapoznać się z ofertą szkoleń i konferencji
dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych,

zarejestrować się na warsztaty lub zamówić indywidualne konsultacje dla siebie i swoich pracowników.

 

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane w skrócie PPK)

Czym są PPK?
To powszechny i dobrowolny systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników i innych osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Jaka podstawa prawna tworzenia PPK?
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych Dz. U.2018 poz. 2215.

Jakie założenia ustawy?
Każda firma lub instytucja, która zatrudnia co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, powinna utworzyć PPK, ale terminy przystąpienia do programu rozłożono w czasie w zależności od liczby osób zatrudnianych

Przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające: Data stosowania przepisów ustawy
co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2018 r. od 1 lipca 2019 r.
co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2019 r. od 1 stycznia 2020 r.
co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2019 r. od 1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 r.

 

W jaki sposób pracodawcy utworzą PPK?
W terminach, w których są zobowiązani ustawą pracodawcy wybiorą instytucję finansową , podpiszą umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Wyboru instytucji finansowej dokona pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybierze instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W jaki sposób osoba uprawniona znajdzie się w PPK?
Jeśli osoba jest w wieku od 18 do 54 zapis jest automatyczny, jeśli ukończyła 55., a nie ukończyła 70. roku życia, samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Osoba uprawniona będzie miała możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jaka wysokość wpłat?
Pracodawca obowiązkowo wpłaca od płacy brutto 1,5% a pracownik 2%. Pracownik może zwiększyć środki o dodatkowe do 2%. Zwiększyć środki może również pracodawca do maksymalnie 4% i te środki ponad 1,5% może zróżnicować np. od stażu pracy w firmie. Państwo dopłaci do PPK 250 złotych jednorazowo tzw. wpłata powitalna i 240 złotych rocznie (po spełnieniu warunków określonych w ustawie).

Czy PPK są częścią systemu emerytalnego?
Nie. Oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być wypłacone oraz są dziedziczone. Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60 roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej.

Gdzie pracownik i pracodawca może znaleźć informacje o PPK?
Oprócz odesłania do treści ustawy na stronach internetowych, w szczególności https://www.mojeppk.pl/; https://www.pfrportal.pl i http/pfr.pl/pl/ppk ( są tam ogólne informacje o PPK, informacje dedykowane pracownikom ze specjalnym kalkulatorem oszczędzania w PPK oraz informacje dla pracodawców).

Gdzie pogłębić wiedzę?
M. in. na szkoleniach bezpłatnych organizowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Termin zostanie wyznaczony jeśli zgłosi się do nas co najmniej 16 osób zainteresowanych uczestnictwem w takim szkoleniu. Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 września br. o godz. 9.00. Zgłoszenie chęci uczestnictwa  w takim szkoleniu prosimy kierować do Działu Szkoleń Regionu Mazowsze drogą elektroniczną pod adres: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl   O wyznaczonej dacie szkolenia powiadomimy telefonicznie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz