Wrześniowe posiedzenie ZRM

11 września br. odbyło sie pierwsze powakacyjne posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze.

W części informacyjnej Ekspert Regionalny PFR Portal PPK Dawid Korczyński przedstawił prezentację dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w wieku od 18 do 55 lat (w przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.). Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działająca u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybiera instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika (Od momentu zapisu od pensji pracownika będzie pobierany procent. Ma to być 2 proc. z pensji brutto – pobierane od pensji netto) i pracodawcy (Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia)  oraz wpłatą powitalną (250 zł) i dopłatami rocznymi (240 zł) od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Do PPK pracownika zapisuje tylko pracodawca. Przepisy przewidują następujące włączanie kolejnych grup przedsiębiorstw do PPK:

  • od 1 lipca 2019 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r.– podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Dzięki PPK Polacy zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Co ważne, PPK pomogą przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich pracowników i pracodawców.

Środki zgromadzone na rachunku PPK są prywatną własnością i podlegają prawu dziedziczenia.

Więcej informacji można otrzymać na: www.mojePPK.pl oraz podczas szkoleń z zakresu PPK organizowanych przez Region Mazowsze.

W części merytorycznej zebrani przyjęli rozliczenie wydatków z Regionalnego Funduszu Strajkowego.  Zatwierdzili zmianę w składzie Rady Oddziału Ostrów Mazowieckia, gdzie Zastępca Przewodniczącego został Waldemar Rybakiewicz.

Dyskutowano również nad projektem zasad finansowania działalności regionalnych Sekcji Problemowych.

Związkowcy także przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Komisarycznego w OZ 1019 w ZOZ-ZZL OiZ im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim. Zarząd Komisaryczny zakończył swoją działalność zwołaniem Zakładowego Zebrania Członków, na którym przeprowadzone zostały skuteczne wybory nowych władz OZ.

Na końcu posiedzenia Grzegorz Iwanicki, Sekretarz ZRM, poinformował o najbliższych wydarzeniach w Regionie.  Zaprosił do uczestnictwa w XXXVII Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się 14-15 września br. oraz we Mszy świętej w intencji NSZZ „Solidarność” i mazowieckiej oświaty, która odbędzie się 29 września br. o godz. 18.00 w kościele św. St. Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ponadto poinformował o imprezach sportowych w oddziałach Żyrardów i Mława, które będą miały miejsce 21 września br.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz