Krajówka w Zakopanem

W dniach 19-20 luty br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi. Otrzymali m. in. informacje na temat prac statutowych organów Związku, tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w służbie więziennictwa oraz informacje dotyczące obchodów 40-lecia. Członkowie Komisji zatwierdzili realizację budżetu i przyjęli plan na kolejny okres. Dyskutowano również na temat wyborów prezydenckich.

W pierwszej części obrad szef Spółki Domos zarządzającej ośrodkami związkowymi tj. Hyrny w Zakopanem, Ziemowit w Jarnołtówku i Savoy w Spale zaprezentował te ośrodki zachęcając do korzystania z nich.
Przedstawiono relacje z plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z 6 lutego br., które zatwierdziło podstawowe elementy planu pracy Rady. Są nimi: rynek pracy, koszty pracy, polityka klimatyczna, nowelizacja ustawy o RDS, ubezpieczenia społeczne, nowy model wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz powołanie podzespołu ds. edukacji.
Poinformowano również o reaktywowaniu zespołu ds. zamówień publicznych.
Z kolei w ramach sprawozdania z prac Rady Ochrony Pracy Bogusław Motowidełko omówił stanowisko Rady w sprawie zagrożeń dla zdrowia pracowników na substancje rakotwórcze. W Unii Europejskiej produkuje się 350 mln ton substancji chemicznych, zawierających czynniki rakotwórcze. Są – zgodnie
z raportami – źródłem setek tysięcy zgonów
w całej Europie. Głośno w ostatnim czasie były podnoszone przez „Solidarność” zagrożenia w związku z paragonami fiskalnymi zawierającymi czynniki rakotwórcze. O czym mówił również Alfred Bujara. 25 sierpnia odbędzie się posiedzenie Rady w Sali BHP w Gdańsku.
Członkowie KK otrzymali broszurę dotyczącą mobbingu w miejscu pracy i przekazano, że taką broszurę w swoich regionach otrzymają wszystkie organizacje związkowe.
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Majchrowicz przekazał informację o tworzeniu organizacji związkowych w służbie więziennictwa. Organizację już są w 7 inspektoratach z 15. Członkowie w służbie więziennictwa dążą do tego, aby było przynajmniej 1000 członków. Wtedy zostanie utworzona Krajowa Sekcja.
Dyskusja o postępowaniu Związku w trwającej kampanii prezydenckiej rozpoczęła się od oceny realizacji „Umowy programowej” zawartej 5 maja 2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Choć nie wszystkie punkty zostały zrealizowane, członkowie Komisji ocenili, że Prezydent wywiązał się z umowy. Niezrealizowane punkty jak np. emerytury stażowe, są wynikiem braku woli politycznej Zjednoczonej Prawicy. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim ustroju ma bardzo ograniczone uprawnienia w tym zakresie – argumentowano.
Piotr Duda, przewodniczący Związku zwracał też uwagę na wiele postulatów niezawartych w umowie z prezydentem, które dzięki wsparciu głowy państwa udało się zrealizować.
– Ograniczenie handlu w niedzielę, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, lepsze uprawnienia w sądzie pracy, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybszego naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wymienił niektóre z nich przewodniczący.
Komisja Krajowa postanowiła kontynuować dyskusję w tym temacie.
Członkowie Komisji zatwierdzili realizację budżetu i przyjęli plan na kolejny okres. Kolejny rok niższego deficytu w finansach Komisji Krajowej, to najważniejszy element sprawozdania z realizacji budżetu. W preliminarzu na kolejny rok najważniejszym punktem jest organizacja 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Tadeusz Majchrowicz poruszył temat uroczystości w dniu 17 maja br. w Watykanie związanych z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II. Komisja Krajowa chce, aby podczas uroczystości w Watykanie był specjalny sektor dla NSZZ „Solidarność”.
Omówiono również temat zatrudniania przez regiony organizatorów związkowych. Dziesięć tzw. makroregionów miało zatrudnić 20 organizatorów. Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 8 osób.
Przed obradami KK odbyło się posiedzenie zespołu ds. rozwoju przemysłu. Przewodniczący Bogdan Szozda przedstawił podsumowanie prac zespołu. Zgłoszono kilka propozycji tj. jak zorganizowanie spotkania członków zespołu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu omówienia wdrażania branżowych, ponadzakładowych układów zbiorowych oraz zorganizowanie spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych w celu między innymi omówienia strategii Rządu RP dotyczącej Spółek Skarbu Państwa.
Po godzinnych obradach zespołu ds. rozwoju przemysłu odbyło się spotkanie szefów krajowych sekretariatów z wiceprzewodniczącym KK ds. branż – Bogdanem Kubiakiem. Podczas spotkania wiceprzewodniczący przedstawił tematykę finasowania branż w 2020 roku. Omówiono też najpilniejsze zagadnienia dotyczące działania struktur branżowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz