Weszła w życie „Tarcza antykryzysowa”

31 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”. Są to trzy projekty ustaw: o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); oraz nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Szacunkowa wartość całego pakietu to 212 mld złotych.

Główne cele pakietu to: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych.

Najważniejsze założenia tarczy antykryzysowej to:

 • zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwieceń, maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

 • pracodawca w okresie przestoju ekonomicznego może obniżyć wynagrodzenie nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia;

 • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz reprezentatywne organizacje związkowe albo przedstawiciele pracowników:

 • przedłużenie wypłat zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 przez cały okres zamknięcia szkół i przedszkoli;

 • powołanie zespołów do monitorowania cen produktów i usług;

Inne rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej:

 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;

 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

 • ułatwienia dla branży turystycznej;

 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

 • gwarancje de minimis z BGK;

 • dopłaty BGK do odsetek;

 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Służba zdrowia

– Zwiększono uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– Rozszerzeno uprawnienia farmaceutów przy wystawianiu recept. Farmaceuci mają prawo do wystawiania tzw. recept farmaceutycznych zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

– Wprowadzono zmiany dot. obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantanny. Wprowadzona została możliwość izolacji pacjenta w warunkach domowych. O przyjęciu do szpitala albo skierowaniu do izolacji, kwarantanny lub zleceniu izolacji w warunkach domowych, lekarz przyjmujący będzie miał obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

– W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister zdrowia będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, uproszczony sposób jej przetwarzania oraz skrócony okres przechowywania.  

– Wprowadzono uproszczony tryb tworzenia nowych podmiotów leczniczych.

– Zmiany ustawy mają również na celu umożliwienie polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18. Nie będzie można jednak polecać jej kobietom w ciąży i osobom wychowującym samotnie dzieci do lat 18 oraz osobom wychowującym dziecko w wieku do 14 lat (w przypadku jednak, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana jedna z nich), osobom wychowującym dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osobom, u których orzeczono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, inwalidom i osobom z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

– Kierownicy podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo będą mogli wykorzystać przy organizacji pracy pracowników wykonujących zawody medyczne instytucję dyżuru medycznego oraz tzw. klauzulę opt-out, czyli dobrowolną zgodę pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień (na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej). Regulacja pozwoli na stosowanie wobec ww. dyżurujących pracowników równoważnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, ich odpłatne zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy, a także umożliwi przyznanie pracownikom medycznym dodatków za pracę w porze nocnej i święta.

– Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwi powrót w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, które posiadają co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu (w okresie ostatnich 6 lat), w trybie uproszczonym.

– Uproszczono tryb finansowania projektów przez Agencję Badań Medycznych. Pozwoli to na rozszerzenie źródeł finansowania niektórych ustawowych zadań Agencji oraz umożliwi finansowanie przez Agencję Badań Naukowych prac rozwojowych podejmowanych przez określone podmioty, bez konieczności przeprowadzania przez Agencję konkursu w celu wybrania projektów, które zostałyby objęte dofinansowaniem.

– Wprowadza się możliwość ponadwymiarowej pracy w podmiotach leczniczych. Po pierwsze, możliwe będzie wykonywanie przez ubezpieczonych będących pracownikami wykonującymi zawód medyczny dodatkowej – ponadwymiarowej (w ramach dyżuru medycznego) pracy w podmiotach leczniczych, w godzinach innych niż normalne godziny pracy tych pracowników oraz innych niż te, w których są oni zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Po drugie, zaistnieje sposobność zatrudnienia osoby wykonującej zawód medyczny w podmiocie leczniczym w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną w ramach pracy zdalnej – bez ryzyka utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a także uzyskania przez zatrudnionego w podmiocie leczniczym zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar wynosić będzie 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z pozostawaniem w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19.

Rada Dialogu Społecznego

W specustawie o walce z koronawirusem znalazły się przepisy, które umożliwiają premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Senat przyjął poprawkę skreślającą te przepisy, jednak we wtorek, 31 marca, Sejm ją odrzucił.

Krytycznie tę nowelizację ocenił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda. W oświadczeniu napisał on, że decyzja Sejmu podważa zaufanie NSZZ „Solidarności” do rządu i reprezentującej go większości parlamentarnej.

– W ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią SARS Cod-2, tylnymi drzwiami wprowadzono do ustawy zapisy podważające suwerenność i ograniczające niezależność partnerów społecznych w RDS poprzez przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do odwoływania członków Rady, niestety nie tylko z powodów lustracyjnych, ale także innych, bliżej nieokreślonych (czytaj: niepokornych). Tym samym zawłaszczono uprawnienia przysługujące wyłącznie Prezydentowi RP – czytamy w oświadczeniu szefa „Solidarności”.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz