Stała oferta szkoleniowa Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność’ w kadencji 2018-2023

DZIAŁ SZKOLEŃ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION MAZOWSZE

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Każdy z nas w czasach pandemii musiał zmienić dotychczasowy tryb życia. Trudno określić, kiedy będziemy mogli wznowić działalność szkoleniową w dotychczasowej formie. Wszyscy przystosowujemy się do nowych warunków. My pracujemy zdalnie i przygotowujemy szkolenia z naszej stałej oferty szkoleniowej w wersji, którą można będzie wykorzystać do samokształcenia, czyli przechodzimy do e-szkoleń. (Przypominamy poniżej naszą stałą ofertę szkoleniową).

Pomimo, (a może właśnie dlatego?), że jest trudna sytuacja powstają nowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”, więc rozpoczynamy przygotowanie e-szkoleń od tych adresowanych do Tymczasowych Komisji Zakładowych. W opracowaniu jest właśnie e-szkolenie nt. „ABC działalności związkowej” i nt. „Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność” a także e-szkolenie dla skarbników. Potem będą kolejne e-szkolenia, które będą dostępne po przesłaniu e-maila do nas na adres naszej poczty elektronicznej szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Jeśli, ktoś z Państwa jest zainteresowany konkretną tematyką i nie chce czekać, aż będą w tym zakresie e-szkolenia, prosimy o przekazanie nam informacji, a my niezwłocznie przekażemy materiały do samokształcenia. Kontakt na e-mail szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl albo boeir.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Jednocześnie przypominamy, że w sprawach wymagających pomocy prawnej wnioski, tak jak dotychczas, prosimy kierować do Działu Ekspercko-Prawnego Regionu Mazowsze na e-mail: prawny.mazowsze@solidarniosc.org.pl albo boeir.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Dział Szkoleń Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oprócz przygotowywania e-szkoleń wspiera organizacje związkowe w sporządzaniu CIT-8 i Sprawozdań Finansowych – i tę pomoc świadczymy właściwie przez cały rok. (W związku ze zmianą przepisów ostateczne terminy na złożenie CIT-8 do 31 lipca 2020 r ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE –  sporządzenie do 30.06.2020; uchwała zatwierdzająca do 30.09.2020; przekazanie do 10.10.2020 roku).

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Brakuje nam szkoleń i spotkań, tego co było naszą codziennością…Ale tych „zwykłych” spraw i trosk, które były naszym udziałem do marca 2020 roku brakuje nam Wszystkim. Wszyscy staramy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Chcemy, aby nasza praca była dla Was, jak najbardziej przydatna, była nie tylko wsparciem dla struktur NSZZ „Solidarność” ale też oparciem dla międzyludzkiej solidarności. Czekamy, więc na Wasze sugestie, propozycje i uwagi.

Ze związkowym pozdrowieniem

Teresa Krasowska p.o. kierownik Działu Szkoleń 22 314 80 48 e-mail: boeir.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Grażyna Szarlak specjalista ds. szkoleń 22 632 14 92 e-mail szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Beata Bondara specjalista ds. szkoleń e-mail  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Maria Piskorska specjalista ds. szkoleń e-mail szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

 

 

Stała oferta szkoleniowa Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność’ w kadencji 2018-2023

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 

ADRESACI

 

SZKOLENIA DLA TYMCZASOWEJ KOMISJI ZAKŁADOWEJ

 

1  

ABC DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

Przekazanie dla TKZ najważniejszych i najbardziej potrzebnych informacji na początku istnienia Organizacji.

 

 

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ

W NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA KAŻDEJ OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ZWIĄZKOWĄ

 

2. Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”

Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, analiza przepisów Statutu
i wybranych uchwał. Kompetencje i podział zadań
w KZ/KM, składki członkowskie, zasiłki i zapomogi statutowe.

 

 

ABC ZWIĄZKOWE

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

3

 

Organizowanie pracowników i niepracowników
w NSZZ „Solidarność”

Zrozumienie potrzeby tworzenia strategii rozwoju własnej organizacji związkowej, nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników i niepracowników.  Identyfikacja korzyści z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnego działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy i płacy. Dostarczenie argumentów obalających stereotypowe poglądy blokujące osoby wykonujące pracę zarobkową przed podjęciem decyzji
o wstąpieniu do organizacji i zaangażowaniu w działalność związkową.

 

 

 

 

 

 

 

DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET PODSTAWOWY DLA KZ/KM )

 

4. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa.  Obowiązki KZ/ KM  umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcję  w Związku – zasady ochrony stosunku pracy, oddelegowania stałe i doraźne. Prawo KZ/KM do informacji , do pomieszczenia.

Od 01.01.2019r. uprawnienia osób nie będących pracownikami a pełniących funkcje związkowe.

 

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

5. Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.

 

Obowiązkowe dla osób negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa

jest udział w cz. I
szkolenia z uprawnień
.

 

SZKOLENIA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

(PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY DLA KZ/KM)

 

 

6 Ustawa o związkach zawodowych

Analiza przepisów ustawy o związkach zawodowych, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach, ale chciałyby przypomnieć, zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę

 

7 Kodeks Pracy

Analiza wybranych przepisów ustawy kodeks pracy, przedstawienie wybranego orzecznictwa i komentarzy wybitnych ekspertów. Omówienie nowelizacji
i planowanych zmian.

Adresowane do osób, które ukończyły szkolenia nt. uprawnień w poprzednich latach, ale chciałyby przypomnieć, zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę

 

 

8 Zwolnienia grupowe i indywidualne
z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia indywidualne  i grupowe z pracy  z przyczyn niedotyczących pracowników
analiza przepisów ustawy z 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania   z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych  obowiązkowe w szczególności
w przypadku przewidywanej redukcji zatrudnienia

9 Rozwiązywanie konfliktów.

Spory indywidualne i zbiorowe

Rodzaje, systematyzacja, przyczyny, fazy konfliktu.

Podstawy podziału sporów na  indywidualne  i zbiorowe. Analiza przepisów ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. Legalność strajku.

Rozstrzyganie sporów indywidualnych.
Mediacje w sporach. Legalność strajku.   Konsekwencje prawne za organizowanie i udział w strajku.

 

 

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

w szczególności przed podejmowaniem decyzji o wejściu w spór zbiorowy

 

 

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNYCH

 

10 Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

 

SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE DLA SKARBNIKÓW i Przewodniczących KZ/KM

 

11. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej
– zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący
KZ/KM.

12 Szkolenie dla Skarbników  cz. II  /warsztaty/

Wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji  finansowo – księgowej:

  • otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,
  • księgowanie operacji gospodarczych,
  • sporządzanie bilansu,
  • rachunku zysków i start,
  • deklaracji podatkowej  CIT 8, CIT 8 O,
  •  obowiązek wydawania PIT-ów.
 

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby, które wzięły udział
w I części Szkolenia dla Skarbników.

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW KZ/KM

UDZIAŁ w tych szkoleniach możliwy jest jedynie po odbyciu szkoleń z pakietu podstawowego tj. szkoleń nt. Uprawnień organizacji zakładowych/międzyzakładowych cz. I i cz. II 

 

 

13 Negocjacje Cz. I

Teoretyczne podstawy negocjacji

Definicje negocjacji.  Rodzaje i style negocjacji.
Formułowanie celów  negocjacyjnych,
ofert, stanowisk. Taktyki, techniki negocjacyjne.

 

 

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

 

14 Negocjacje cz. II

Warunki skutecznych negocjacji

Ustalanie procedur negocjacyjnych.

Budowanie zespołu negocjacyjnego.
Specyfika negocjacji zbiorowych. Etapy tych negocjacji. Praktyczne wskazówki.

Zastosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej.

 

 

Obowiązkowo – Przewodniczący KZ/M
oraz  członkowie zespołów negocjacyjnych.

Uczestnicy powinni być

po odbytym szkoleniu
z Negocjacji cz. I

 

 

15 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków KZ/KM

w szczególności adresowane do osób z KZ/KM wchodzących
w skład Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy, czy odpowiedzialnych za sprawy socjalne w KZ/KM
.

 

16 Mobbing cz. I

Jak Związek może sobie poradzić z tym zjawiskiem?

Mobbing, mobber, ofiara,  stalking, dyskryminacja
– definiowanie  pojęć. Analiza patologii środowiska pracy. Przyczyny , koszty indywidualne i społeczne.

Prawne aspekty mobbingu, dyskryminacji,

nękania i prześladowania. Elementy polityki antymobbingowej.  Rola Związku w przeciwdziałaniu
patologiom środowiska pracy.

 

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących

 się polityką antymobbingową
oraz wskazane dla osób pełniących funkcje

Społecznych Inspektorów Pracy

i członków Rady Pracowników

17 Mobbing cz. II

Pomoc dla ofiar patologii środowiska pracy

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
w zakresie udzielania wsparcia ofiarom patologii środowiska pracy. Ponadto tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: asertywność, motywacja, hierarchia potrzeb i jak je wykorzystać podczas udzielania pomocy.

 

 

 

Adresowane do zainteresowanych kontynuacją uczestników szkolenia Mobbing cz. I

18 Przeciwdziałanie dyskryminacji

Kodeks pracy a obowiązek stosowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Powszechnie obowiązujące akty  prawa dotyczące
ochrony przed dyskryminacją.

 

Przeznaczone dla członków KZ/KM zajmujących

 się polityką antymobbingową
oraz wskazane dla osób pełniących funkcje

Społecznych Inspektorów Pracy

i członków Rady Pracowników

 

 

19 Organizacje zakładowe a Społeczna Inspekcja Pracy

Rola Społecznej Inspekcji Pracy. Udział organizacji związkowej w organizacji wyborów SIP.
Procedura wyboru i struktura  Społecznej Inspekcji Pracy. Zakres uprawnień SIP i narzędzia prawne do ich realizacji. Katalog najczęściej występujących  zagrożeń  w miejscu pracy. Ochrona stosunku pracy SIP-ów.
Współpraca SIP z Państwową Inspekcją Pracy.

 

 

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych
w szczególności adresowane do członków KZ/KM zajmujących się kontaktami z SIP oraz dla nowo wybranych Społecznych
Inspektorów Pracy, będących członkami NSZZ „Solidarność”
20 Rady Pracowników

Rodzaje, cele i uprawnienia  przedstawicielstw pracowniczych . Omówienie przepisów  ustawy  o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

 

 

Zalecane dla  Przewodniczących KZ/KM, udział mogą wziąć także pozostali członkowie Komisji Zakładowych
/Międzyzakładowych

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz