Niepokojące zapisy w projekcie Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oficjalnie ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzający do Kodeksu pracy zapisy o pracy zdalnej, uchylając obowiązujące obecnie przepisy regulujące telepracę. Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona zapisami dotyczącymi bhp na stanowisku pracy zdalnej, przerzucającymi odpowiedzialność za stan bhp na pracownika.

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej budzą niepokój ekspertów, w szczególności zapisy dotyczące bhp na stanowisku pracy zdalnej. Zgodnie z zapisami projektu to pracownik ma być stroną odpowiedzialną za bhp na stanowisku pracy zdalnej. Chodzi głównie o projektowany art. 67(31) § 7 k.p., na mocy którego pracownik składa oświadczenie, potwierdzające że stanowisko pracy zdalnej, w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Taki zapis nakłada na pracownika wymóg organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co jednak stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy w zakresie bhp na mocy art. 207 k.p.

Pracownik nie musi posiadać wiedzy pozwalającej mu na dokonanie takiej oceny  – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ “Solidarność”.

Ponadto projektowany art. 67 (31) § 8 k.p. wprost stanowi, że to pracownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, uwzględniającą zasady ergonomii.  W praktyce oznacza to, że pracownik musi posiadać specjalistyczną wiedzę, właściwą dla pracowników służby bhp w zakresie ergonomii stanowiska pracy oraz że ponosi całkowite koszty związane z przystosowaniem stanowiska pracy zdalnej do wymogów bhp. Wynika to z faktu, że projekt nie precyzuje refundacji przez pracodawcę wydatków poniesionych na zakup ergonomicznych mebli, czy też sprzętu umożliwiającego ergonomię stanowiska pracy zdalnej.

Niedopuszczalne jest, aby to pracownik był obciążony odpowiedzialnością i kosztami dostosowania stanowiska pracy do wymogów bhp. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy – komentuje Paulina Barańska, Pełnomocnik ds. BHP KK “Solidarność”.

Poza tym w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej, którą pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić, nie precyzuje się zagrożeń psychospołecznych, o co strona społeczna również zabiegała podczas prac nad projektem. Badania i opracowania naukowe alarmują o licznych zagrożeniach tego typu towarzyszących pracy z domu – informuje Paulina Barańska, Pełnomocnik ds. BHP KK “Solidarność”.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz