Odliczenia od dochodu za 2022 r. składek związkowych

W związku z pojawiającymi się pytaniami o odliczenia od dochodu składek związkowych wyjaśniamy, że tzw. Polski Ład wprowadził prawo do takiego odliczenia.

Odliczenia kwoty składek związkowych max 300 zł (zwrot przy podatku 17% = 51 zł) dokonywać będziemy w zeznaniu rocznym za 2022 r. czyli w 2023 r. – podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust. 6g ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych; Ust. 7 pkt 5 tej ustawy stanowi, że odliczenia dokonuje się na podstawie dowodu wpłaty albo oświadczenia organizacji związkowej. Poniżej treść przywołanych przepisów.

Art.  26. 1.

 Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot:

2c) 

 składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł;

 „6g.  

 Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2b i 2c, dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

 ust. 7. 

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie:

pkt. 5) 

 dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.”

Pracownicy, którzy mają potrącane składki związkowe przez pracodawcę będę mieli w PIT-11 za 2022 r. informację w pkt 110 o wysokości pobranych składek związkowych (druk PIT 11 za 2022 r. w załączeniu). Przepis ustawy j.w. mówi jednak o oświadczeniu organizacji związkowej, jeśli nie zostanie zmieniony, trzeba będzie wydawać członkom Związku stosowne oświadczenia.

Na podstawie jakiego dokumentu sporządzić takie oświadczenie, jak powinno ono brzmieć, do kiedy je sporządzić? Będziemy informować KZ/KM , gdy tylko zostaną wyjaśnione kwestie zmian w Polskim Ładzie. A konkretne kwestie praktyczne będziemy przekazywać podczas szkoleń w ostatnim kwartale 2022 roku i na początku 2023r.

PIT-11_(28)12-1

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz