Harmonogram szkoleń

HARMONOGRAM SZKOLEŃ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2018 roku

UWAGA: Zgodnie z Uchwalą KK Nr 5/17  w s. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022
kontynuujemy  cykl szkoleń poświęconych Ordynacji wyborczej 2018-2022.

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

ADRESACI

 

Kwiecień 2018

 

Maj 2018

 

Czerwiec 2018

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOMISJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ

1. Prawo wewnątrzzwiązkowe
Poznanie struktury NSZZ „Solidarność”, zasad tworzenia
i właściwego stosowania aktów prawa wewnątrz związkowego, analiza przepisów Statutu odnośnie zrzeszania się członków. Kompetencjei podział zadań w KZ/KM, składki członkowskie,
zasiłki i zapomogi statutowe.

ABC ZWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ W NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 12. 04

20. 04

 24. 05

14. 06

2. Uprawnienia organizacji zakładowych  cz. I

Podstawowe zagadnienia

Kiedy i z jakich uprawnień może korzystać organizacja zakładowa/międzyzakładowa. Obowiązki KZ/KM umożliwiające realizację uprawnień. Uprawnienia pracownika pełniącego funkcje w Związku.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej.

16. 04 22. 05 20. 06
3. Uprawnienia organizacji zakładowych cz. II

Zakładowe źródła prawa pracy

Rola i udział organizacji związkowej w tworzeniu aktów prawa obowiązujących u danego pracodawcy, takich jak Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Układy Zbiorowe Pracy.

 

Obowiązkowe dla negocjujących zakładowe źródła prawa pracy.

Warunkiem uczestnictwa jest
udział w części pierwszej szkolenia
z uprawnień
.

17. 04
23. 05 21. 06
4. Organizowanie pracowników

Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej poprzez  uświadomienie potrzeby, oraz nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników
w warunkach dzisiejszego rynku pracy.

Korzyści z tworzenia własnej, silnej reprezentacji pracowniczej i wspólnym działaniu na rzecz poprawy swoich warunków pracy
i płacy. Dostarczenie argumentów obalających stereotypowe poglądy blokujące pracowników przed podjęciem decyzji

o wstąpieniu do organizacji i zaangażowaniu
w działalność związkową.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

 i pozostałych członków

 Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej.

 

 –

 

 

 

 

 

 

 

05. 06

 

 

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST JEDYNIE PO ODBYCIU SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU PRAWA WEWNATRZZWIĄZKOWEGO

ORAZ UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

 
5. Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.
Przedstawione zostaną zasady przeprowadzania kontroli
i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnych

Przeznaczone

dla członków

Komisji Rewizyjnych.

25. 04 18. 05
18. 06
6. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna w działalności związkowej. Zasady gospodarki kasowej.

Rozliczanie organizacji związkowej z urzędem skarbowym.  Uchwała dot.  działalności finansowej Związku.

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący KZ/KM.

05. 04

09. 04 (O. Łowicz)

 

10. 05
 

07. 06

 

 

7. Szkolenie dla Skarbników  cz. II 

Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat
prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej: otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych,
księgowanie operacji gospodarczych,
sporządzanie bilansu, rachunku zysków i start, deklaracji podatkowej CIT 8, CIT 8 O, obowiązek wydawania PIT-ów.

Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby które wzięły udział
w I części Szkolenia
dla Skarbników.
06. 04
 

11. 05

 

 

08. 06

 

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELSTW PRACOWNICZYCH

UDZIAŁ W NICH MOŻLIWY JEST JEDYNIE PO ODBYCIU SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH
Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH CZ. I i  II

 
08. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czym jest
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jakie są zasady jego tworzenia
i  prawidłowego dysponowania środkami Funduszu.

Tworzenie Regulaminu  ZFŚS.

Funkcjonowanie tzw. Komisji Socjalnych.

Przeznaczone dla członków Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych   w szczególności odpowiedzialnych za funkcjonowanie  ZFŚS.               – 21.02.2018 19.03.2018

Zgłoszenia,  prosimy kierować  w terminie około 3 tygodni przed szkoleniem w którym chcecie Państwo wziąć udział do Działu Planowania i Szkoleń RM: 

telefonicznie:    tel./ fax.  (22) 632 14 92

drogą elektroniczną  na adres:  szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl . Prosimy o podanie niezbędnych danych: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, pełniona funkcja związkowa, nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z  Rejestru  Regionu , oraz imię i nazwisko, numer telefonu  wraz z pełnioną funkcją osoby zgłaszającej. Szkolenia odbywają  w godzinach 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej Regionu Mazowsze, Warszawa ul. Wolska 46/48 oraz w siedzibach Oddziałów.

Jednocześnie przypominamy iż, warunkiem udziału w szkoleniu jest terminowe przekazywanie do Regionu Mazowsze składek członkowskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz