Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018 liczy 43 osoby wraz z Przewodniczącym:

 

1. Kropiwnicki Andrzej Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze

2. Badowska-Wojciechowska Ewa Skarbnik Zarządu Regionu Mazowsze

3. Bednarski Jacek MZA Sp. z o.o.

4. Białczak Kazimierz PKS Ostrołęka S.A.

5. Chełchowski Antoni MPWiK S.A.

6. Chmielewska Agnieszka ZGN Bielany

7. Czyżyk Sylwester O/Siedlce

8. Denysiuk Zdzisław O/Chełm

9. Dubiński Waldemar Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze

10. Dziedzic-Myka Iwona Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

11. Głuszczuk Arkadiusz Kierownik Centrum Obsługi Finansowej Warszawa Województwo

12. Grudniewski Janusz Gedeon Richter Polska Sp. z o. o.

13. Hojna Andrzej Polimex-Mostostal S.A.

14. Iwanicki Grzegorz Sekretarz Zarządu Regionu Mazowsze

15. Jaszczuk Andrzej Urząd m. st. Warszawa

16. Kacprzak Krzysztof EADS PZL Warszawa Okęcie S.A.

17. Kędra Joanna Barbara Polski Komitet Normalizacyjny

18. Kierzkowski Andrzej URSUS

19. Kosiorek Krzysztof DO&CO POLAND Sp. z o. o.

20. Miara Mirosław Polfa Warszawa

21. Mickiewicz Bartłomiej Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy

22. Mioduszewski Wojciech MPO Sp. z o. o.

23. Najmoła Jarosław TVP S.A.

24. Nieckarz Wiesław Coca-Cola HBC Polska

25. Ochman Maria RS Ochrony Zdrowia

26. Orkan-Łęcka Elżbieta Politechnika Warszawska

27. Paczuski Dariusz Real Praga

28. Piątek Małgorzata Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

29. Piegutkowski Andrzej RS Oświaty i Wychowania

30. Piwoński Aleksander

31. Rasiukiewicz Janusz Szpital Bielański

32. Rewko Andrzej Zarmen Sp. z o.o.

33. Rochalski Andrzej Skierniewicka Spółdzielni Mieszkaniowej

34. Sędek Maria PKP Intercity S.A.

35. Słupecki Waldemar MZA Sp. z o.o.

36. Stachowska Maria RS Poczta Polska

37. Stępniewski Witold O/Łuków

38. Szelest Małgorzata Bank Handlowy w W-wie S.A.

39. Wesołowska Maria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

40. Zbrzezny Mirosław PKS w Mławie S.A.

41. Zieliński Ryszard Uniwersytet Warszawski

42. Żebrowski Janusz S.P. nr 9 w Łomży

 

Regionalna Komisja Wyborcza

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2014-2018

 

Skład:

Waldemar Dubiński – Przewodniczący

Romuald Kajak

Wiesław Kałuski

Barbara Kędra

Andrzej Kierzkowski

Danuta Kubacka

Anna Małkowska

Tadeusz Mrożkiewicz

Maria Ochman

Janusz Okrasa

Andrzej Piegutkowski

Andrzej Rochalski

Grażyna Świerczyńska

Witold Stępniewski

Jan Walczak

Ryszard Zieliński

Paweł Zygmuntowicz

 

KONTAKT: Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

tel. (022) 314-80-24; e-mail: baskedra@op.pl

Wszystkie władze NSZZ „Solidarność” pochodzą z wyborów. Wyboru dokonuje się na okres kadencji. Zasady wyborcze określa Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność”. Między innym, nakłada ona określone obowiązki na Komisję Krajową, Zarządy Regionów, Sekcje Branżowe, Sekretariaty Krajowe itp.

Pod koniec każdej bieżącej kadencji Zarząd Regionu ma obowiązek zorganizowania wyborów statutowych władz Związku w regionie. W tym celu Zarząd Regionu powołuje Regionalną Komisję Wyborczą – RKW.

RKW nadzoruje wybory władz związkowych w organizacjach (między) zakładowych, w tym delegatów na (między)zakładowe zebranie delegatów, w organizacjach oddziałowych zarejestrowanych w Regionie, w regionalnych strukturach branżowych, a także delegatów na WZD Regionu oraz delegatów do struktur branżowych. RKW wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak: nadzór, ustalanie kalendarza wyborczego w regionie, wyznaczanie okręgów, zatwierdzanie wyborów, rozpatrywanie odwołań, stwierdzanie nieważności wyborów, przekazywanie protokołów z ustaleń wyborów w strukturach branżowych, prowadzenie rejestru elektorów i delegatów, itd.

Ze swojej działalności RKW składa sprawozdanie na WZDR.

Czuwanie przez RKW nad prawidłowością wyborów oraz prawidłowością i kompletnością dokumentacji z wyborów władz Związku, największe znaczenie ma dla podstawowych organizacji związkowych, nierzadko narażonych na konflikty z pracodawcą. To w ich interesie RKW przygotowuje wzory dokumentów wyborczych i czuwa, aby wszystkie procedury odbywały się zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym, co uniemożliwia pracodawcom, podważenie wyników wyborów. W tym też celu Ordynacja nakazuje powiadomienie RKW, o terminie mających się odbyć wyborów, na 14 dni przez terminem Zebrania wyborczego.

Prawidłowe przeprowadzenie wyborów, czyli ich zgodność z prawem wewnątrzzwiązkowym oraz sporządzenie właściwej dokumentacji, potwierdzającej tę zgodność, ma również niebagatelne znaczenie na wyeliminowanie niepotrzebnych konfliktów wewnątrzzwiązkowych. Umożliwia zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec konkurentów, którzy niezadowoleni z wyników wyborów wnoszą o ich unieważnienie.

Obecnie Regionalna Komisja Wyborcza wypracowała takie standardy (dostępne w RKW druki dokumentów wyborczych), które nie tylko pozwalają ustrzec się błędów i sporządzić kompletną dokumentację, ale też w maksymalny sposób ułatwiają przeprowadzenie wyborów, przy pełnej zgodności z prawem.

 

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze

Prezydium ZRM wybierane jest na wniosek Przewodniczącego przez Zarząd spośród Jego członków.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący

Statutowo:

 • Reprezentowanie RM na zewnątrz
 • Kierowanie pracami ZR i Prezydium – nadzór i egzekwowanie wykonywania obowiązków przez Członków ZR i Prezydium;
 • Wypełnianie kodeksowych funkcji kierownika zakładu pracy
 • Nadzór nad pracą BIURA PRZEWODNICZĄCEGO
 • Nadzór nad BIUREM OBSŁUGI EKSPERCKIEJ i ROZWOJU REGIONU
 • Vice- przewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego
 • Reprezentowanie RM w kontaktach z organizacjami społeczno-politycznymi

Waldemar Dubiński – Z-ca Przewodniczącego

 • Nadzór nad BIUREM STRUKTUR ZWIĄZKU
 • Nadzór nad BIURAMI TERENOWYMI
 • Współpraca ze strukturami branżowymi
 • Współpraca z podmiotami polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Organizowanie akcji związkowych
 • Pełnienie zastępstwa Przewodniczącego zgodnie z udzielonym pełnomicnictwem.

Grzegorz Iwanicki – Sekretarz

 • Odpowiedzialny za przygotowanie zebrań i materiałów dla Zarządu Regionu i Prezydium
 • Nadzór nad polityką informacyjną Regionu
 • Nadzór nad BIUREM SEKRETARIATU PREZYDIUM
 • Pełnienie zastępstwa Przedowniczącego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
 • Pełnienie zastępstwa Skarbnika ZR zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Ewa Badowska-Wojciechowska – Skarbnik

 • Nadzór i zarządzanie majątkiem Związku zgodnie ze Statusem, Uchwałą Finansową KZD, uchwałami finansowymi Regionu Mazowsze
 • Nadzór nad BIUREM FINANSOWO-KSIĘGOWYM
 • Pełnienie zastępstwa Przewodniczącego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.