1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NSZZ Solidarność Region Mazowsze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wolskiej 47, (01-201 Warszawa), reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze .
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej:
 3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub kontrahentów, z którymi Państwo współpracujecie lub jesteście ich pracownikami. Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim w związku z realizacją zawartych umów, złożonych zleceń lub zapytań ofertowych. Dane osobowe przetwarzane są głównie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji postanowień zawartych umów, złożonych zleceń otrzymanych odpowiedzi do zapytań ofertowych, zapewnienia możliwości kontaktu z Państwem, a także spełnienia wymogów wynikających z obowiązków prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane są również w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na administratorze danych .
 4. NSZZ Solidarność Region Mazowsze przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, prawnie uzasadnionego interesu lub zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz przez inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych jest NSZZ Solidarność Region Mazowsze.
 6. Dane osobowe pozyskane od Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przechowywane:
 • w celach związanych z realizacją umów i zleceń do zakończenia wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających oraz czasu odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, w przypadkach gdy przepisy w zakresie roszczeń mają zastosowanie,
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków,
 • w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:
 • mają Państwo prawo do informacji jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane przez NSZZ Solidarność Region Mazowsze, a także do otrzymania kopii tych danych .
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne lub w inny sposób niepoprawne mają Państwo prawo żądać ich sprostowania,
 • w uzasadnionych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się o usunięcie swoich danych osobowych (w przypadku gdy wyczerpał się cel w związku z którym przekazano dane, została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeżeli do przetwarzania doszło niezgodnie z prawem, a także jeżeli konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 • w określonych przypadkach mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora,
 • jeżeli uznają Państwo, ze przetwarzane dane są nieprawidłowe, [przetwarzane niezgodnie z prawem lub celem na jaki zostały pozyskane mogą Państwo zażądać aby przez określony czas potrzebny do wyjaśnienia nie dokonywano żadnych operacji, poza przechowywaniem danych
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie praw i obowiązków ciążących na administratorze.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.