Biuro Obsługi Eksperckiej i Rozwoju Regionu

W skład Biura wchodzą 2 działy:

 • Dział Ekspercko – Prawny
 • Dział Planowania i Szkoleń

Nadzór nad pracą BOEiRR sprawuje Przewodniczący RM
Kierownik BOEiRR: Teresa Krasowska
Tel. 22 314-80-48;
e-mail: boeir. mazowsze@solidarnosc.org.pl

Dział Ekspercko – Prawny

Kierownik Działu Ekspercko-Prawnego:
p.o. Teresa Krasowska tel. 22 314 80 48
Sekretariat BOEiRR:
Magdalena Wąsik, referent ds. organizacji obsługi ekspercko-prawnej

tel. 22 314-80-43;
Fax: 22 314-80-44;
e-mail: prawny.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Zadania:

 • Pomoc prawna i negocjacyjna władzom organizacji podstawowych w obronie praw pracowniczych i związkowych, oraz pomoc przy tworzeniu i negocjowaniu zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych i regulaminów).
 • Pomoc prawna członkom NSZZ „Solidarność’ Regionu Mazowsze z zakresu prawa pracy.
 • Obsługa prawna RM jako zakładu pracy.

Pracownicy Działu Ekspercko-Prawnego prowadzą sprawy:

 • indywidualne ze stosunku pracy (opinie prawne, pozwy, występowanie przed sądem pracy);
 • zbiorowe (opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i porozumień zbiorowych, spory zbiorowe, negocjacje oraz sprawy indywidualne w/w);
 • ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty, zasiłki) oraz fundusz świadczeń socjalnych (opiniowanie regulaminów świadczeń socjalnych i wsparcie negocjacyjne)

Dział Planowania Analiz i Szkoleń

Kierownik Działu Planowania i Szkoleń:
p.o. Teresa Krasowska – tel. 22 314-80-48

e-mail: boeir.mazowsze@solidarnosc.org.pl

ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa

II pietro, pok. 21, 22

tel. 22 314-80-91; 22 314-80-93
e-mail: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Zadania:

 • Opracowywanie programów szkoleń i materiałów szkoleniowych.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów.

Pracownicy:

Beata Bondara – specjalista ds. szkoleń
Maria Piskorska – specjalista ds. szkoleń
Zofia Grażyna Szarlak – specjalista ds. szkoleń

Kontakt:

tel. 22 314-80-91

tel. 22 314-80-93
e-mail: szkolenia.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Stała oferta szkoleniowa:

 • Szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych
 • Szkolenie dla Komisji Rewizyjnych
 • Wybrane zagadnienia prawa wewnątrzzwiązkowego
 • Wybrane zagadnienia n. t. Organizacja pracy Komisji Zakładowej
 • Szkolenia Podstawowe na temat. Organizowania pracowników (pozyskiwanie nowych członków do NSZZ „Solidarność”)
 • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Szkolenie nt. przeciwdziałania mobbingowi (Mobbing cz. I i Mobbing cz. II)
 • Stres w miejscu pracy.
 • Prawo pracy cz. I. – Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę.
 • Zakładowe źródła prawa pracy – układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania.

Dział Monitorowania Problemów Osób Niepełnosprawnych

Nadzór: Z-ca Przewodniczącego Waldemar Dubiński

Zadania:

 • Monitorowanie i analiza ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych.
 • Stała aktywność na rzecz uwzględnienia w codziennej pracy Związku specyficznych problemów środowisk osób niepełnosprawnych.

Dział Rejestracji Struktur Związku

Nadzór: Z-ca Przewodniczącego Waldemar Dubiński

Zadania:

 • Prowadzenie rejestru organizacji podstawowych i sekcji branżowych oraz pomoc w zakładaniu i przekształcaniu organizacji podstawowych.
 • Samodzielne stanowisko ds. prawa związkowego.

Anna Małkowska – tel. 22 314-80-27
Małgorzata Drożdż- tel. 22 314-80-26
e-mail: rejestracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Dział Rozwoju Związku

Nadzór: Z-ca Przewodniczącego Waldemar Dubiński

Zadania:

 • Systematyczna praca na rzecz rozwoju Związku poprzez organizowanie pracowników wokół problemów
 • Bezpośrednia pomoc w zakładaniu nowych organizacji podstawowych.

tel. 22 314 80 29
e-mail: drz.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Pracownicy:

Edward Głębocki – tel. 0 509 640 821
Katarzyna Zielińska

Dział Informacji i Promocji

Nadzór: Sekretarz Grzegorz Iwanicki

Zadania:

 • przygotowywanie merytoryczne i wydawanie Kuriera Mazowsze oraz Biuletynu informacyjnego RM,
 • proponowanie założeń polityki informacyjnej RM,
 • budowanie sprawnego systemu komunikacji wewnątrzzwiązkowej,
 • obsługa strony internetowej,
 • monitorowanie i analiza informacji w mediach oraz rejestrowani wybranych pozycji,
 • współpraca z mediami,
 • organizacja i obsługa konferencji prasowych,
 • obsługa fotograficzna akcji i uroczystości związkowych,
 • projektowanie materiałów promujących przynależność do związku oraz okazyjnych,
 • organizacja akcji regionalnych (m.in. dzień krwiodawstwa, zbiórka darów dla domu dziecka),
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby ZRM,
 • współpraca ze związkami zawodowymi Unii Europejskiej (ew. wymiana),
 • prowadzenie archiwum prasy historycznej oraz bieżącej,
 • archiwizacja zdjęć.

Pracownicy:

Nadieżda Firkowicz
tel. 22 314-80-17;
e-mail: prasowymazowsze@tlen.pl

 

Księgowość, Kasa

Nadzór: Ewa Badowska-Wojciechowska, Skarbnik

ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa

I pietro, pok. 12

Elżbieta Skrodzka – tel. 22 314-80-57;

Elżbieta Pazik – tel. 22 314-80-56;

Malgorzata Szulim (kasa) – tel. 22 314-80-58;

Zuzanna Żbikowska-Pazik – tel. 22 314-80-55

 

Administracja

Nadzór: Grzegorz Iwanicki, Sekretarz

ul. Skierniewicka 36, 01-230 Warszawa

II pietro, pok. 23

Iwona Witkowska – tel. 22 314-80-28

e-mail: administracja.mazowsze@ solidarnosc.org.pl