Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022 liczy 43 osoby wraz z Przewodniczącym:

Prezydium

1. Kropiwnicki Andrzej Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze

2. Badowska-Wojciechowska Ewa – skarbnik

3. Dubiński Waldemar – zastępca przewodniczącego

4. Iwanicki Grzegorz – sekretarz

 

Członkowie ZRM

5. Chełchowski Antoni

6. Chmielewska Agnieszka

7. Denysiuk Zdzisław

8. Dziedzic-Myka Iwona

9. Filip Krzysztof

10. Głuszczuk Arkadiusz

11. Gottfrydziak Tomasz

12. Górecki Marian

13. Grudniewski Janusz

14. Jaszczuk Andrzej

15. Kacprzak Krzysztof

16. Kędra J. Barbara

17. Kierzkowski Andrzej

18. Łuczak Krystyna

19. Machowski Mikołaj

20. Majak Marek

21. Małkowska Małgorzata

22. Miara Mirosław

23. Mickiewicz Bartłomiej

24. Najmoła Jarosław

25. Nieborek Cezary

26. Paczuski Dariusz

27. Piątek Małgorzata

28. Piegutkowski Andrzej

29. Piwoński Aleksander

30. Pniewski Marek

31. Pyszczek Radosław

32. Rochalski Andrzej

33. Rostek Grzegorz

34. Sędek Maria

35. Stachowska Maria

36. Stępniewski Witold

37. Stypułkowki Krzysztof

38. Szelągowska Kamila

39. Szelest Małgorzata

40. Wesołowska Maria

41. Zbrzezny Mirosław

42. Zieliński Ryszard

 

Regionalna Komisja Wyborcza

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2014-2018

 

Skład:

Waldemar Dubiński – Przewodniczący

Zdzisław Denysiuk

Barbara Kędra

Andrzej Kierzkowski

Anna Małkowska

Tadeusz Mrożkiewicz

Elżbieta Orkan-Łęcka

Dariusz Paczuski

Grzegorz Padzik

Andrzej Piegutkowski

Andrzej Rochalski

Maria Rubikowska

Przemysław Stępniewski

Witold Stępniewski

Grażyna Świerczyńska

Maria Wilkoszewska

Ryszard Zieliński

 

KONTAKT: Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

tel. (022) 314-80-24; e-mail: baskedra@op.pl

Wszystkie władze NSZZ „Solidarność” pochodzą z wyborów. Wyboru dokonuje się na okres kadencji. Zasady wyborcze określa Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność”. Między innym, nakłada ona określone obowiązki na Komisję Krajową, Zarządy Regionów, Sekcje Branżowe, Sekretariaty Krajowe itp.

Pod koniec każdej bieżącej kadencji Zarząd Regionu ma obowiązek zorganizowania wyborów statutowych władz Związku w regionie. W tym celu Zarząd Regionu powołuje Regionalną Komisję Wyborczą – RKW.

RKW nadzoruje wybory władz związkowych w organizacjach (między) zakładowych, w tym delegatów na (między)zakładowe zebranie delegatów, w organizacjach oddziałowych zarejestrowanych w Regionie, w regionalnych strukturach branżowych, a także delegatów na WZD Regionu oraz delegatów do struktur branżowych. RKW wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak: nadzór, ustalanie kalendarza wyborczego w regionie, wyznaczanie okręgów, zatwierdzanie wyborów, rozpatrywanie odwołań, stwierdzanie nieważności wyborów, przekazywanie protokołów z ustaleń wyborów w strukturach branżowych, prowadzenie rejestru elektorów i delegatów, itd.

Ze swojej działalności RKW składa sprawozdanie na WZDR.

Czuwanie przez RKW nad prawidłowością wyborów oraz prawidłowością i kompletnością dokumentacji z wyborów władz Związku, największe znaczenie ma dla podstawowych organizacji związkowych, nierzadko narażonych na konflikty z pracodawcą. To w ich interesie RKW przygotowuje wzory dokumentów wyborczych i czuwa, aby wszystkie procedury odbywały się zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym, co uniemożliwia pracodawcom, podważenie wyników wyborów. W tym też celu Ordynacja nakazuje powiadomienie RKW, o terminie mających się odbyć wyborów, na 14 dni przez terminem Zebrania wyborczego.

Prawidłowe przeprowadzenie wyborów, czyli ich zgodność z prawem wewnątrzzwiązkowym oraz sporządzenie właściwej dokumentacji, potwierdzającej tę zgodność, ma również niebagatelne znaczenie na wyeliminowanie niepotrzebnych konfliktów wewnątrzzwiązkowych. Umożliwia zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec konkurentów, którzy niezadowoleni z wyników wyborów wnoszą o ich unieważnienie.

Obecnie Regionalna Komisja Wyborcza wypracowała takie standardy (dostępne w RKW druki dokumentów wyborczych), które nie tylko pozwalają ustrzec się błędów i sporządzić kompletną dokumentację, ale też w maksymalny sposób ułatwiają przeprowadzenie wyborów, przy pełnej zgodności z prawem.

 

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze

Prezydium ZRM wybierane jest na wniosek Przewodniczącego przez Zarząd spośród Jego członków.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący

Statutowo:

 • Reprezentowanie RM na zewnątrz
 • Kierowanie pracami ZR i Prezydium – nadzór i egzekwowanie wykonywania obowiązków przez Członków ZR i Prezydium;
 • Wypełnianie kodeksowych funkcji kierownika zakładu pracy
 • Nadzór nad pracą BIURA PRZEWODNICZĄCEGO
 • Nadzór nad BIUREM OBSŁUGI EKSPERCKIEJ i ROZWOJU REGIONU
 • Vice- przewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego
 • Reprezentowanie RM w kontaktach z organizacjami społeczno-politycznymi

Waldemar Dubiński – Z-ca Przewodniczącego

 • Nadzór nad BIUREM STRUKTUR ZWIĄZKU
 • Nadzór nad BIURAMI TERENOWYMI
 • Współpraca ze strukturami branżowymi
 • Współpraca z podmiotami polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Organizowanie akcji związkowych
 • Pełnienie zastępstwa Przewodniczącego zgodnie z udzielonym pełnomicnictwem.

Grzegorz Iwanicki – Sekretarz

 • Odpowiedzialny za przygotowanie zebrań i materiałów dla Zarządu Regionu i Prezydium
 • Nadzór nad polityką informacyjną Regionu
 • Nadzór nad BIUREM SEKRETARIATU PREZYDIUM
 • Pełnienie zastępstwa Przedowniczącego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
 • Pełnienie zastępstwa Skarbnika ZR zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Ewa Badowska-Wojciechowska – Skarbnik

 • Nadzór i zarządzanie majątkiem Związku zgodnie ze Statusem, Uchwałą Finansową KZD, uchwałami finansowymi Regionu Mazowsze
 • Nadzór nad BIUREM FINANSOWO-KSIĘGOWYM
 • Pełnienie zastępstwa Przewodniczącego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.