Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” w kadencji 2023-2028 liczy 43 osoby wraz z Przewodniczącym:

Prezydium

 1. Paczuski Dariusz  – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze
 2. Krzysztof Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Maciej Mechliński -Sekretarz Regionu;
 4. Maciej Płoński – Skarbnik Regionu.

Członkowie ZRM

 1. Baranowski Zbigniew
 2. Celiński Krzysztof
 3. Chmielewska Agnieszka
 4. Dębek Marcin
 5. Drygała Łukasz
 6. Dziedzic Myka Iwona
 7. Frasunkiewicz Paweł
 8. Głuszczuk Arkadiusz
 9. Górecki Marian
 10. Grudniewski Janusz
 11. Jurkowska Barbara
 12. Kaźmierczak Alicja
 13. Kędra Barbara
 14. Kierzkowski Andrzej
 15. Kłosiński Piotr
 16. Królik Urszula
 17. Krysztofik Damian
 18. Lai Luigi
 19. Machowski Mikołaj
 20. Majak Marek
 21. Małkowska Małgorzata
 22. Nastański Ryszard
 23. Piwoński Aleksander
 24. Pniewski Marek
 25. Pyszczek Radosław
 26. Remisz Tomasz
 27. Siarkowicz Dariusz
 28. Skorek Dariusz
 29. Smoliński Jerzy
 30. Smółka Ireneusz
 31. Soszyński Marcin
 32. Stypułkowski Krzysztof
 33. Szelest Małgorzata
 34. Toporek Michał
 35. Turowski Piotr
 36. Turski Janusz
 37. Wiśniewski Bogdan
 38. Wysocki Robert
 39. Zbrzezny Mirosław

 

Regionalna Komisja Wyborcza

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

 

Skład:

 

KONTAKT: Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

tel. (022) 314-80-24; e-mail: baskedra@op.pl

Wszystkie władze NSZZ „Solidarność” pochodzą z wyborów. Wyboru dokonuje się na okres kadencji. Zasady wyborcze określa Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność”. Między innym, nakłada ona określone obowiązki na Komisję Krajową, Zarządy Regionów, Sekcje Branżowe, Sekretariaty Krajowe itp.

Pod koniec każdej bieżącej kadencji Zarząd Regionu ma obowiązek zorganizowania wyborów statutowych władz Związku w regionie. W tym celu Zarząd Regionu powołuje Regionalną Komisję Wyborczą – RKW.

RKW nadzoruje wybory władz związkowych w organizacjach (między) zakładowych, w tym delegatów na (między)zakładowe zebranie delegatów, w organizacjach oddziałowych zarejestrowanych w Regionie, w regionalnych strukturach branżowych, a także delegatów na WZD Regionu oraz delegatów do struktur branżowych. RKW wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak: nadzór, ustalanie kalendarza wyborczego w regionie, wyznaczanie okręgów, zatwierdzanie wyborów, rozpatrywanie odwołań, stwierdzanie nieważności wyborów, przekazywanie protokołów z ustaleń wyborów w strukturach branżowych, prowadzenie rejestru elektorów i delegatów, itd.

Ze swojej działalności RKW składa sprawozdanie na WZDR.

Czuwanie przez RKW nad prawidłowością wyborów oraz prawidłowością i kompletnością dokumentacji z wyborów władz Związku, największe znaczenie ma dla podstawowych organizacji związkowych, nierzadko narażonych na konflikty z pracodawcą. To w ich interesie RKW przygotowuje wzory dokumentów wyborczych i czuwa, aby wszystkie procedury odbywały się zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym, co uniemożliwia pracodawcom, podważenie wyników wyborów. W tym też celu Ordynacja nakazuje powiadomienie RKW, o terminie mających się odbyć wyborów, na 14 dni przez terminem Zebrania wyborczego.

Prawidłowe przeprowadzenie wyborów, czyli ich zgodność z prawem wewnątrzzwiązkowym oraz sporządzenie właściwej dokumentacji, potwierdzającej tę zgodność, ma również niebagatelne znaczenie na wyeliminowanie niepotrzebnych konfliktów wewnątrzzwiązkowych. Umożliwia zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec konkurentów, którzy niezadowoleni z wyników wyborów wnoszą o ich unieważnienie.

Obecnie Regionalna Komisja Wyborcza wypracowała takie standardy (dostępne w RKW druki dokumentów wyborczych), które nie tylko pozwalają ustrzec się błędów i sporządzić kompletną dokumentację, ale też w maksymalny sposób ułatwiają przeprowadzenie wyborów, przy pełnej zgodności z prawem.

 

Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze

Prezydium ZRM wybierane jest na wniosek Przewodniczącego przez Zarząd spośród Jego członków.

Obecnie w skład Prezydium wchodzą:

Dariusz Paczuski – Przewodniczący

 • Statutowo:
  • reprezentowanie Regionu Mazowsze na zewnątrz,
  • kierowanie pracami Zarządu Regionu i Prezydium,
  • nadzór i egzekwowanie wykonywania obowiązków przez członków Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze oraz pracowników,
  • wypełnianie kodeksowych funkcji kierownika zakładu pracy.

  Ponadto:

  • nadzór nad pracą Biura Przewodniczącego

 

Krzysztof Kacprzak – Z-ca Przewodniczącego

 • nadzór nad Działem Obsługi-Prawnej,
 • kierowanie pracami Grupy Interwencyjnej,
 • organizowanie akcji protestacyjnych oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad akcjami protestacyjnymi,
 • pełnienie zastępstwa innego Członka Prezydium według potrzeb.

 

Maciej Mechliński – Sekretarz

 • organizowanie zebrań i materiałów dla Zarządu Regionu oraz Walnego Zebrania Delegatów,
 • nadzór nad polityką informacyjną Regionu,
 • nadzór nad Biurem Sekretariatu Prezydium,
 • nadzór nad dokumentacją i archiwum,
 • pełnienie zastępstwa innego Członka Prezydium według potrzeb.

 

Maciej Płoński – Skarbnik

 • nadzór nad majątkiem Regionu Mazowsze zgodnie ze Statutem, Uchwałą finansową KZD, Uchwałami finansowymi Regionu Mazowsze,
 • nadzór nad biurem finansowo-księgowym,
 • pełnienie zastępstwa innego Członka Prezydium według potrzeb.